Uciążliwość zapachowa w Skawinie – WIOŚ odpowiada na pismo Skawińskiego Alarmu Smogowego

Szanowni Państwo,

 

Na wstępie zaznaczyć należy, iż uciążliwość zapachowa jest poważnym problemem, zarówno w skali lokalnej jak i ogólnokrajowej. Prace nad prawnym uregulowaniem problematyki uciążliwości zapachowej podejmowane są od wielu lat zarówno w kraju, jak i całej Unii Europejskiej, a złożoność tego problemu sprawia, że do chwili obecnej nie ma jednolitego prawodawstwa unijnego w tym zakresie, w formie dyrektywy lub wytycznych.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie pomimo tego, iż nie posiada narzędzi prawnych ani norm pozwalających wykazać uciążliwość odorową podejmuje w rejonach, gdzie mieszkańcy skarżą się na dyskomfort spowodowany nieprzyjemnymi zapachami liczne działania.

Podkreślić należy, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie wprowadza imisyjne badania odorów w ramach działań innowacyjnych, wychodzących poza zakres swoich obowiązków. Zarzuty więc, jakie stawiają działacze Skawińskiego Alarmu Smogowego o „pozorowanych działaniach” są bezpodstawne i nieuzasadniane. Tym bardziej łatwo jest je wyrażać będąc anonimowym.

Od 2016 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wraz z gminą Skawina i innymi instytucjami podejmuje kompleksowe działania w celu ograniczenia uciążliwości zapachowych w Skawinie ze strony podmiotów gospodarczych. Praktyka jednak pokazuje, iż efekty działań w tym zakresie wymagają czasu.

WIOŚ systematycznie prowadzi kontrolę zakładów, które są potencjalnymi emitentami uciążliwości  zapachowych w Skawinie. Mowa tutaj o firmach Vesuvius i Valeo.

Opierając się na wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników, WIOŚ w Krakowie stoi na stanowisku, iż przeprowadzone przez Inspektorat  badania próbek powietrza z rejonu zakładów Valeo i Vesuvius były wykonane w sposób prawidłowy, a technika badania ukierunkowana była na wykrywanie śladowych ilości substancji, charakteryzujących tło chemiczne wokół potencjalnych emitorów odorowych. W celu wykazania obecności tych substancji inspektorzy zastosowali specjalny typ sorbentu, przez co wzrosła czułość metody. Stosowane przed niespełna rokiem próby poboru powietrza z tych miejsc nie pozwalały na identyfikację wykrywanych obecną metodą związków, ze względu na ich małe ilości.  Zaznaczyć również należy, iż badania wykonywane w 2017 r. na zlecenie firmy Vesuvius, przez akredytowane laboratorium, wykazują w emitowanym powietrzu sumę wszystkich aromatycznych węglowodorów na poziomie 500 μg/m3. Natomiast najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) dla benzenu na stanowiskach pracy wynosi 10 000 μg/m3 .

Nie ma zatem żadnych racjonalnych powodów, by twierdzić, iż występująca wokół wspomnianych zakładów uciążliwość odorowa stanowiła zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Posługiwanie się językiem populizmu przez działaczy Skawińskiego Alarmu Smogowego w żaden sposób nie służy konstruktywnemu współdziałaniu, a jedynie wywołuje strach mieszkańców Skawiny.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, jak już wcześniej wspomniano współpracuje z szeregiem instytucji w tym obszarze.

Po przeprowadzeniu kontroli  w zakładach przystąpiono więc do etapu tworzenia harmonogramu podejmowanych działań naprawczych i organizowania spotkań roboczych. Pierwsze takie spotkanie odbyło się  z inicjatywy Burmistrza Skawiny w dniu 26 czerwca 2018 r. Przy współudziale obu zakładów podjęto kilka istotnych ustaleń i wniosków. Poza deklaracjami usprawnień technicznych, wnioskowano o wprowadzenie nowej metodyki badawczej (olfaktometrii dynamicznej) oraz uzyskania danych z zakresu statystyki medycznej, charakteryzujących kondycję zdrowotną mieszkańców Skawiny.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wyraża przekonanie, iż wskazane jest uczestnictwo przedstawicieli Skawińskiego Alarmu Smogowego w tych spotkaniach pod warunkiem jednak wyzbycia się języka populizmu w debacie publicznej. Konstruktywne działania i realizacja określonych celów jest bowiem możliwa w oparciu jedynie  o argumentację merytoryczną.

Zatem w ramach zespołu roboczego, należy wdrożyć takie działania, jak:

  • dokładniejsza identyfikacja substancji w strefie przemysłowej połączona z analizą technologiczną procesów produkcyjnych w firmach Valeo i Vesuvius,
  • ustalenie harmonogramów wprowadzania w tych zakładach inwestycji mających wpływ na ograniczenie emisji odorowej (określenie terminu osiągnięcia odczuwalnego zmniejszenia uciążliwości odorowej),
  • wprowadzenie badań olfaktometrii dynamicznej jako dodatkowej metody do identyfikowania źródeł odorów,
  • w oparciu o statystyki medyczne, dokonanie oceny stanu zdrowia mieszkańców strefy przemysłowej w gminie Skawina i porównanie go ze stanem zdrowia mieszkańców całej Gminy Skawina

 

Szanowni Państwo, jako pracownicy inspekcji ochrony środowiska, wyrażamy nadzieję,  iż w ramach rozwiązywania konkretnych problemów, możliwa będzie efektywna współpraca z Państwa organizacją, która doprowadzi do osiągnięcia założonych celów.