obrazek informacja

Ostatnia seria pomiarów w Skawinie

W dniach od 27 sierpnia do 9 września 2019r. Centralne Laboratorium Badawcze prowadziło w Rynku Skawiny, badania lotnych związków organicznych. Wyniki tych pomiarów przedstawia poniższy wykres.

Wykres poniższy przedstawia ważniejsze składowe sumy  lotnych związków organicznych, mających wpływ na jednogodzinny skok stężenia LZO 31 sierpnia około godziny 23:00 w Rynku.

Analiza obu wykresów pozwala stwierdzić, iż w rejonie Rynku Skawiny  31 sierpnia około godziny 23:00 zaobserwowano chwilowy jednogodzinny wzrost stężenia toluenu.  Wzrostowi stężenia LZO towarzyszyły bardzo słabe wiatry (praktycznie cisza wiatrowa) z kierunków zachodnich. Emisja miała charakter lokalny o czym świadczy niewielki wzrost stężenia toluenu mierzony równolegle na stacji pomiarowej przy osiedlu Ogrody. Poza tym epizodem stężenia lotnych związków organicznych kształtowały się na niskim poziomie.