Nowe zakresy stężeń Indeksu Jakości Powietrza

W związku z opublikowaniem w dniu 10 października 2019 r. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931) wprowadzono zmiany do Indeksu Jakości Powietrza. Zakresy stężeń służące do określenia wartości Indeksu zestawiono w tabelach poniżej:

– wartości Indeksu dla stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 służące do prezentowania bieżących danych pomiarowych z sieci PMŚ dostępnych pod adresem: www.powietrze.gios.gov.pl/pjp/current oraz prognoz jednogodzinnych pyłu PM10 dostępnych pod adresem www.powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

–    wartości Indeksu dla stężeń  średniodobowych pyłu zawieszonego PM10, służące do prezentowania dobowych prognoz jakości powietrza, dostępnych pod adresem www.powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution:

Jednocześnie ze zmianami Indeksu dla pyłu nieznacznie skorygowano zakresy stężeń dla NO2, SO2 i O3, zaokrąglając górne zakresy do pełnych dziesiątek.  Zakresy stężeń dla pozostałych zanieczyszczeń uwzględnionych w Indeksie nie uległy zmianie.

Sukcesywnie zmieniane będą  również Indeksy Jakości Powietrza prezentowane na podstronach regionalnych portali Inspekcji Ochrony Środowiska.