Program Ochrony Powietrza. Kontrole WIOŚ w Małopolsce

Trwają kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w małopolskich gminach z realizacji  Programów Ochrony Powietrza. Do tej pory WIOŚ skontrolował kilkadziesiąt gmin, nakładając administracyjne kary pieniężne na łączną sumę 750 tys. zł.

Kary dla gmin były nakładane przede wszystkim za niedotrzymanie terminów realizacji zadań nałożonych na lata 2013 – 2015 w Programie Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego – planie działań krótkoterminowych, uchwalonym przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013r. Jego głównym kryterium było zmniejszenie emisji PM10 do powietrza ( w MG/rok), a gminy swoje działania miały dokumentować poprzez wymianę wysokoemisyjnych urządzeń grzewczych. Obecnie trwają kontrole w tym zakresie.

Nowe zadania określone w Programie Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego – planie działań krótkoterminowych, uchwalonym przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku (na lata 2017 – 2019) – będą rozliczane w 2020 r.

WIOŚ współpracując z Urzędem Marszałkowskim będzie egzekwował od gmin prawidłową inwentaryzację urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych. Poprawne prowadzenie baz danych pozwoli określić rzeczywisty postęp ograniczania emisji i prowadzenie nadzoru nad ich funkcjonowaniem. W trakcie kontroli inspektorzy WIOŚ zobowiązują gminy, by skutecznie uświadamiały i informowały mieszkańców, że do 2023 roku będą musieli zlikwidować pozaklasowe urządzenia grzewcze. W swych działaniach gminy muszą być aktywne. Mogą to czynić różnymi metodami, w tym poprzez kontrole spalania, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Stopień redukcji PM10 jest wykładnikiem skutecznego działania gmin i jeśli nie będzie zgodny z harmonogramem w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, na gminy nakładane będą administracyjne kary pieniężne.

Dodatkowo, WIOŚ rozpoczął w tym roku kontrole palenisk małej mocy, użytkowane przez podmioty gospodarcze. Pobierane są próby do badań laboratoryjnych. Nawiązaliśmy również  współpracę z  PIH w zakresie stwierdzenia w obrocie paliw wątpliwej jakości. Egzekwujemy w porozumieniu z gminami zakaz spalania mułów i flotów. Zwróciliśmy się także do nadzoru budowlanego o sprawdzanie czy w oddawanych do użytku budynkach nie instaluje się niewłaściwych urządzeń grzewczych.
W roku przyszłym szczególną uwagę zwrócimy na kontrolę realizacji programów ochrony powietrza w gminach wokół Krakowa.