Składowiska odpadów ArcelorMittal w Krakowie. Konferencja prasowa Inspekcji Ochrony Środowiska

 

Właśnie zakończyła się konferencja prasowa Inspekcji Ochrony Środowiska dotycząca wyników badań składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne należących do ArcelorMittal Poland w Krakowie. W konferencji wziął udział Dyrektor Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Zdzisław Krajewski, Dyrekcja WIOŚ w Krakowie, dr hab., prof. AGH Marek Dziarmagowski oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego.

W dniach od 8 do 18 lipca 2019 r., Centralne Laboratorium badawcze GIOŚ dokonało ponownego poboru próbek oraz wykonało badania laboratoryjne odpadów i wód ze składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne należących do ArcelorMittal Poland w Krakowie.

Wszystkie badania przeprowadzono zgodnie z odpowiednimi  Rozporządzeniami właściwych Ministerstw. Wszystkie badania wykonano z obowiązującą metodyką badawczą.

Wyniki badań przeprowadzone przez GIOŚ są zgodne z badaniami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadzonymi w dniach od 1VIII do 31 VIII 2018 r. oraz od 28 IX do 26 XI 2018r.  i przedstawiają się następująco:

 

  • osady popiołowo-żużlowe, odwodnione szlamy żelazonośne i szlamy z oczyszczalni (Działka 1N) nie emitują do środowiska szkodliwych substancji i mogą być składowane na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;
  • wszystkie badane wody podziemne cechują się niską zawartością rtęci, kadmu, ołowiu, niklu, arsenu i cynku;
  • wszystkie badane wody podziemne wykazują indeks fenolowy na poziomie wód dobrych;
  • wszystkie badane wody kwalifikują się jako słabe i złe wody podziemne, ale ze względu na nadmierne ilości: chlorków, siarczanów, sodu i potasu;
  • nie można stwierdzić degradującego wpływu składowisk na wody podziemne;
  • wody drenażowe i oczyszczone ścieki przemysłowe odprowadzane do wód powierzchniowych (próbki Nr 1, 2 i 3) poza zwiększoną ilością potasu na odpływie (próbka nr 3) nie wykazują przekroczeń wartości dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych;
  • wszystkie badane wody (także te w obiegu zamkniętym) nie zawierają ponadnormatywnych ilości rtęci, kadmu, ołowiu, arsenu, niklu, molibdenu, żelaza, fluorków, fenoli, sodu, wolnych cyjanków ani siarczanów;
  • badania jakości wód rzeki Wisły wykazują brak wpływu wypuszczanych z terenu kombinatu odcieków na jakość wód powierzchniowych;
  • wykonana w 2015 roku przez IUNG w Puławach ocena zanieczyszczenia gleb metalami wykazała, na polach uprawnych w Pleszowie (rejon kombinatu) brak zanieczyszczenia metalami ciężkimi.