Stan środowiska w powiecie miechowskim

Stan środowiska ziemi miechowskiej oraz województwa małopolskiego był tematem ostatniej sesji Rady Powiatu Miechowskiego, która odbyła się 28 listopada 2019 r. Omówiono m.in. jakość powietrza oraz stan wód powierzchniowych.

Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Ryszard Listwan przedstawił prezentację dotyczącą „Poprawy jakości powietrza  w gminach województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu miechowskiego”. Z danych Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Krakowie zebranych w rocznej ocenie jakości powietrza za 2018 rok wynika m.in., iż Gmina Miechów znajduje się w obszarze przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5.

Dyrektor R. Listwan wymienił najważniejsze zadania w zakresie ochrony powietrza. Tak więc gminy województwa małopolskiego zobowiązane są wyegzekwować do roku 2023, likwidację pozaklasowych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych. Dofinansowanie związanych z tym przedsięwzięć przejmują w głównej części instytucje państwowe, natomiast zadaniem gmin staje się zorganizowanie mieszkańcom dostępu do tych środków i bieżące informowanie o możliwościach pozyskiwania dotacji na wymianę uciążliwych urządzeń grzewczych oraz o konsekwencjach niewykonania tego obowiązku po roku 2023. Chcąc sprostać tym zadaniom gminy muszą prowadzić poprawną ewidencję urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych. Brak tych danych (aktualnie tylko 30% urządzeń grzewczych objętych jest taką ewidencją) uniemożliwia dokonania rzetelnej oceny redukcji emisji do powietrza w poszczególnych gminach.