Kontrole palenisk w województwie małopolskim. WIOŚ w Krakowie wdraża pilotażowy program kontroli spalania paliw stałych

Dotychczasowe działania kontrolne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w zakresie gospodarowania odpadami oparte były w dużej mierze na weryfikacji ewidencji odpadów prowadzonej przez kontrolowaną firmę bądź prowadzonej wizji lokalnej dokonywanej na potrzeby kontroli. Działania te nie wskazywały na uprawianie przez kontrolowane podmioty procederu pozbywania się odpadów w paleniskach. Ilości odpadów  podawane w ewidencjach się zgadzały, spalanie odpadów podczas wizji nie było prowadzone,  a pomimo to okoliczni mieszkańcy odczuwali dyskomfort powodowany odorami charakterystycznymi dla spalania odpadów.

 

Pilotażowy program WIOŚ w Krakowie kontroli spalania paliw stałych

W tej sytuacji, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w 2019 r. opracował pilotażowy projekt kontroli polegający na pobraniu próbek popiołu z zakładowych palenisk małej mocy wraz z przekazaniem ich do identyfikacji laboratoryjnej pod kątem obecności produktów spalania odpadów w pobranej do analizy próbce.

Zakres procedur kontrolnych – realizowanych w sposób jednolity we wszystkich Inspektoratach w kraju – nie przewiduje pobierania próbek popiołu z kotłowni do analiz, zatem konieczne było pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.

A cel był jeden wykluczyć bądź potwierdzić spalanie odpadów w kotłowniach.

 

W efekcie działania te okazały się skuteczniejsze

W trakcie  prowadzonych kontroli pobrano próbki  popiołu z 78 zakładowych urządzeń  grzewczych wykazując w 52 przypadkach ewidentne spalanie odpadów, a w 20 przypadkach spalanie odpadów w mniejszej ilości. Brak spalania stwierdzono w  6 przypadkach.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie objęli kontrolą urządzenia grzewcze użytkowane przez podmioty gospodarcze, zgłaszane przez organizacje społeczne (KAS), samorządy oraz przez osoby prywatne. O wykaz takich podmiotów zabiegał sam Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie wychodząc z założenia, że tylko podmioty wcześniej uznane za uciążliwe dla otoczenia przez społeczność lokalną, będą właściwe do zweryfikowania ich pod kątem spalania odpadów w palenisku.

Środki pozyskano z WFOŚiGW w Krakowie

Fundusze na realizację ww. celu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Została zawarta umowa z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, który opracował metodykę pomiarową i przeszkolił grupę pracowników Inspekcji w zakresie prawidłowego poboru próbek popiołu.

Również w roku 2020 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie planuje kontynuację opisanych wyżej działań kontrolnych. Środki na ten cel będą pozyskane z tego samego źródła.