Informacja o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego

Informacja o zbędnym składniku rzeczowym majątku ruchomego sporządzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje o możliwości przekazania zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego innej jednostce lub jednostce samorządu terytorialnego na czas oznaczony, nieoznaczony lub bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu lub darowizny uprawnionym jednostkom.

 

Samochód Hyundai Getz 1,3 nr rej. KR 6007S rok prod. 2005. Przebieg 171 523 km, Samochód można obejrzeć w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie, 33-100 Tarnów ul. Krasińskiego 7A

 

Przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego zainteresowanemu podmiotowi lub organowi nastąpi na jego pisemny wniosek, który powinien zawierać w szczególności:

 

  1. nazwę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie;
  2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego którego wniosek dotyczy;
  3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

 

Nieodpłatne przekazanie przeprowadzone zostanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego w szczególności:

 

  1. oznaczenie stron;
  2. nazwę, cechy identyfikujące, wskazanie oraz wartość składników rzeczowych majątku ruchomego;
  3. informacje o składniku rzeczowym majątku ruchomego;
  4. okres na który składnik rzeczowy majątku ruchomego zostaje przekazany;
  5. miejsce i termin odbioru składnika majątku ruchomego;
  6. podpisy z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osób upoważnionych do podpisania protokołu;

 

Darowizna zostanie dokonana na rzecz uprawnionych jednostek, na ich wniosek zawierający w szczególności statut zainteresowanego podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb, wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

 

Jeżeli przekazanie lub darowizna nie dojdzie do skutku składniki majątku mogą być przedmiotem sprzedaży. Osoby chcące nabyć zbędne składniki majątku ruchomego powinny kontaktować się z pracownikiem Wydziału Obsługi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie,

  1. Krasińskiego 7A, telefon 728 40 15 67, 14 632 61 37

 

Informacja zamieszczona jest na stronie podmiotowej WIOŚ od 28 lutego do 5 marca 2020r.