obrazek informacja

Kontrole POP i kontrole palenisk małej mocy. Konferencja prasowa WIOŚ

Zakończyła się konferencja prasowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie z udziałem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Pawła Ciećki oraz przedstawicieli Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza. Tematem konferencji były kontrole Programów Ochrony Powietrza przeprowadzane przez WIOŚ w małopolskich gminach oraz pilotażowy program WIOŚ dotyczący kontroli palenisk małej mocy.

 

Program Ochrony Powietrza – kontrole WIOŚ

Nowe zadania określone w Programie Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego – planie działań krótkoterminowych, uchwalonym przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 roku (na lata 2017 – 2019)  zostaną rozliczone w 2020 r.

WIOŚ współpracując z Urzędem Marszałkowskim będzie egzekwował od gmin prawidłową inwentaryzację urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych. Poprawne prowadzenie baz danych pozwoli określić rzeczywisty postęp ograniczania emisji i prowadzenie nadzoru nad ich funkcjonowaniem. W trakcie kontroli inspektorzy WIOŚ zobowiązują gminy, by skutecznie uświadamiały i informowały mieszkańców, że do 2023 roku będą musieli zlikwidować pozaklasowe urządzenia grzewcze. W swych działaniach gminy muszą być aktywne. Mogą to czynić różnymi metodami, w tym poprzez kontrole spalania, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Stopień redukcji PM10 jest wykładnikiem skutecznego działania gmin i jeśli nie będzie zgodny z harmonogramem w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, na gminy nakładane będą administracyjne kary pieniężne.

Wyniki kontroli realizacji Programów Ochrony Powietrza

Pilotażowy program WIOŚ w Krakowie kontroli spalania paliw stałych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w 2019 r. opracował pilotażowy projekt kontroli polegający na pobraniu próbek popiołu z zakładowych palenisk małej mocy wraz z przekazaniem ich do identyfikacji laboratoryjnej pod kątem obecności produktów spalania odpadów w pobranej do analizy próbce.

Cel był jeden wykluczyć bądź potwierdzić spalanie odpadów w kotłowniach.

W efekcie działania te okazały się skuteczniejsze

W trakcie  prowadzonych kontroli pobrano próbki  popiołu z 78 zakładowych urządzeń  grzewczych wykazując w 52 przypadkach ewidentne spalanie odpadów, a w 20 przypadkach spalanie odpadów w mniejszej ilości. Brak spalania stwierdzono w  6 przypadkach.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie objęli kontrolą urządzenia grzewcze użytkowane przez podmioty gospodarcze, zgłaszane przez organizacje społeczne (KAS), samorządy oraz przez osoby prywatne. O wykaz takich podmiotów zabiegał sam Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie wychodząc z założenia, że tylko podmioty wcześniej uznane za uciążliwe dla otoczenia przez społeczność lokalną, będą właściwe do zweryfikowania ich pod kątem spalania odpadów w palenisku.