Komunikat w sprawie udostępniania danych osobowych o osobach przebywających w izolacji i na kwarantannie

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Ministra Klimatu oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w nawiązaniu do wytycznych [1] oraz stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ministerstwo Klimatu przypomina, że informacje o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie nie mogą być przekazywane przez dysponentów innym podmiotom, w tym także gminom oraz podmiotom zobowiązanych do odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Jednakże w przypadku braku fizycznej możliwości wyrzucenia odpadów do kontenera zbiorczego, z którego ostatecznie są one odbierane, mieszkańcy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na odbiór odpadów „spod drzwi” do gmin, które powinny taką informację przekazać do podmiotu odbierającego odpady. Należy przy tym pamiętać, aby postępować zgodnie z ww. wytycznymi.

W opinii Urzędu Ochrony Danych Osobowych należy zauważyć, iż co do zasady wszelkie działania podejmowane przez podmioty publiczne powinny mieć oparcie w obowiązujących przepisach prawa regulujących ich działalność. Wobec tego podstawa prawna do przetwarzania (w tym udostępniania) danych osobowych przez takie podmioty również powinna wynikać z przepisów prawa i być związana z realizowanymi przez nie zadaniami. Właściwymi podstawami do przetwarzania (udostępniania) danych osobowych powinny być zatem zazwyczaj przesłanki określone w art. 6 ust. 1 lit. c lub lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych [2], dalej: RODO, w połączeniu z właściwymi przepisami szczególnymi określającymi zadania konkretnych organów i instytucji.

Zasady odbywania kwarantanny regulują przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [3] ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi [4] oraz rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [5].

W powołanym wyżej rozporządzeniu zostały wymienione podmioty, którym udostępnia się informacje o osobach objętych kwarantanną (w tym ich adresy miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę). Zgodnie z §2 ust. 6 dane, o których mowa w ust. 3 i 4 (a więc m.in. o adresach odbywania kwarantanny) są udostępniane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – Państwowemu Zakładowi Higieny, Narodowemu Instytutowi Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowemu Instytutowi Badawczemu, wojewodom, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Systemowi Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego i operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe [6] Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia dane, o których mowa w ust. 3 i 4, dotyczące osoby poddanej obowiązkowej kwarantannie lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej wybranemu na podstawie art. 9 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej [7] przez tę osobę. Ponadto, zgodnie z §2 ust. 8, dane, o których mowa w ust. 3 i 4, dotyczące osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych:

  1. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej udostępniają na wniosek, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tych osób, ośrodka pomocy społecznej;
  2. Policja lub wojewoda udostępniają na wniosek:
    • przedsiębiorcy wykonującego działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej w rozumieniu art. 3 pkt 11a i 11b ustawy – Prawo energetyczne [8], którego przedstawiciele realizują czynności związane z funkcjonowaniem tej sieci w miejscu zamieszkania lub pobytu tych osób,
    • przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 27 ustawy – Prawo telekomunikacyjne [9], wykonującego działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, świadczeniu usług towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, którego przedstawiciele realizują czynności związane z funkcjonowaniem tej sieci w miejscu zamieszkania lub pobytu tych osób.

Stosownie do §2 ust. 9, informacja o poddaniu osoby kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, może być przekazywana przez Narodowy Fundusz Zdrowia jednostkom organizacyjnym publicznej służby krwi.

Zatem w powołanych wyżej przepisach gminy nie zostały wskazane jako podmioty uprawnione do udostępniania im danych o osobach objętych kwarantanną lub przebywających w izolacji.

Podstawa prawna:

[1] wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu w dniu 3 marca 2020 r.

[2] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

[3] ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374)

[4] ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.)

[5] rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 697)

[6] ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695)

[7] ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172)

[8] ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.1)

[9] ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374 i 695)

 

Źródło: Ministerstwo Klimatu

https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-w-sprawie-udostepniania-danych-osobowych-o-osobach-przebywajacych-w-izolacji-i-na-kwarantannie