Valeo – kontrole i działania WIOŚ

 

Aktualizacja: 16 września 2020

W dniu 8 września w programie pn. „Magazyn Ekspresu Reporterów” został wyemitowany materiał dyskredytujący działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, które dotyczą ograniczenia uciążliwości odorowej na terenie miasta Skawina. Treści zawarte w materiale wprowadzają opinię publiczną w błąd i są dowodem braku rzetelności dziennikarskiej.

Przedstawiony reportaż pomija wszystkie informacje przekazane dziennikarzowi dotyczące merytorycznych, kompleksowych i systematycznych działań podejmowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, zmierzających do ograniczenia emisji substancji odorowych, w tym informacji o wdrażanych przez zakład w 2020 r. systemach antyodorowych (instalacja zimnej plazmy) i o wprowadzanych przez Starostę powiatu krakowskiego zgodnie z wnioskami WIOŚ ograniczeniach emisyjnych – nowe pozwolenie emisyjne, zawierające harmonogram redukcji węglowodorów.

Nieprawdziwa jest informacja, że WIOŚ ukrywał wyniki badań emitowanych przez zakład substancji. Od 2018 do Burmistrza Skawiny przekazywane są informacje o wynikach prowadzonych kontroli. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska inicjował wspólnie z władzami miasta działania, dzięki którym wykonano w Skawinie kilka serii pomiarowych stężeń lotnych związków organicznych, na podstawie których stwierdzono, że ilości tych substancji w powietrzu nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. Ponadto z inicjatywy WIOŚ w lokalizacji pozwalającej na określenie wpływu zanieczyszczeń emitowanych do środowiska przez firmę Valeo została uruchomiona pomiarowa stacja Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, mierząca w trybie ciągłym stężenia benzenu, etylobenzenu, toluenu i ksylenu. Dotychczasowe wyniki badań wykazały niski poziom stężeń mierzonych substancji.

Szczególnie nieprawdziwe jest zdanie: „Dotarliśmy do nowych, szokujących wyników badań, które jednoznacznie wskazują na to, że substancje, które emituje zakład i to bez pozwolenia mogą być bardzo niebezpieczne. Od  dawna wiedziały o tym służby ochrony środowiska, tylko dlaczego to ukrywały”, będące głównym przesłaniem tego reportażu. W rzeczywistości reżyserujący ten program działacze Alarmu Smogowego otrzymali te wyniki pośrednio od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. W programie pokazywano sprawozdanie z badań 1238/2018 i sprawozdanie z badań nr 200A_2018_039, które to dokumenty pismem z dnia 4.12.2019r.  znak WI.7016.145.2019.KKE,  WIOŚ w Krakowie przekazał Stowarzyszeniu Krakowski Alarm Smogowy, informując zarazem o podejmowanych w tej sprawie działaniach.

Eksponowane przez dziennikarza wyniki badań (sprawozdanie z badań 1238/2018), nie mogą być w żadnym stopniu  podstawą do oceny ilości węglowodorów aromatycznych emitowanych przez zakład. Sprawozdanie w rubrykach „BTX – benzen, toluen, ksylen” nie określa stężeń tych substancji, lecz informuje że wartość badanego zanieczyszczenia została określona poniżej granicy oznaczalności metody pomiarowej. Zatem wyniki tych badań nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji o karach administracyjnych. Informację tą  dziennikarz uzyskał w trakcie rozmowy, lecz w programie przedstawił moment zaskoczenia, zanim odpowiadający na pytania Zastępca Wojewódzkiego Inspektora zdołał przejrzeć zestaw tabel, znienacka podrzuconych po oficjalnie zakończonym wywiadzie.

Nieprofesjonalne i nieetyczne są sugestie, iż uciążliwość odorowa stwarzana przez firmę Valeo jest zasadniczą przyczyną występujących w Skawinie chorób. WIOŚ wielokrotnie wskazywał, że realne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców stanowi emisja ze spalania paliw stałych w małych instalacjach grzewczych i w tym obszarze egzekwuje od gminy obowiązek ograniczania szkodliwej emisji.

Twórcy wyemitowanego reportażu całkowicie pominęli i zdyskredytowali trwające od trzech lat działania kilku instytucji zmierzające do ograniczenia uciążliwości odorowej emitowanej w tej strefie przez dwa zakłady. Pominęli fakt, że aktualnie pozostał jeden zakład, który jest w trakcie wdrażania nowej technologii, ograniczającej zasadniczo emisje węglowodorów. Zasadniczy wpływ na zachodzące zmiany mają działania  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Potwierdzić to mogą zarówno Władze Skawiny oraz Starostwa Powiatu Krakowskiego. Nasze wspólne działania zmierzają do wydania zakładowi pozwolenia na emisję węglowodorów w znacznie mniejszej ilości niż obecnie posiada. Problem wynika z faktu, że niezbędna jest na to zgoda zakładu bowiem emitowane obecnie węglowodory stwarzają uciążliwość odorową lecz nie przekraczają dopuszczalnych poziomów stężeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu i w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Podjęte przez WIOŚ działania po stwierdzeniu faktu emitowania przez firmę bez pozwolenia węglowodorów aromatycznych doprowadziły do wydania 28 sierpnia 2020r. przez Starostę Powiatu Krakowskiego nowego pozwolenia obejmującego emisję tych węglowodorów. Występujący w tym postępowaniu jako strona WIOŚ wnosił o wprowadzenie w decyzji o pozwoleniach emisyjnych harmonogramu redukcji, zarówno węglowodorów aromatycznych jak też alifatycznych. Ze względu na brak uzgodnionego z  zakładem harmonogramu decyzja obowiązuje do końca 2021 roku. WIOŚ nie ma informacji czy firma nie złoży odwołania od decyzji.

Wobec rażąco niezgodnych ze stanem faktycznym informacji wyemitowanych 8 września w programie pn. „Magazyn Ekspresu Reporterów” Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wystąpi z protestem do władz TVP.

Załączniki:

  1. Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Skawinie
  2. Odniesienie się do kontrowersyjnych wypowiedzi  w wyemitowanym 8 września w programie pn. „Magazyn Ekspresu Reporterów”