Pożar w zakładach chemicznych Synthos

W czwartek wieczorem doszło do wybuchu i  pożaru w zakładach chemicznych Synthos w Oświęcimiu. Pożar nastąpił w instalacji dopalania odgazów pochodzących z instalacji kauczuków. Na miejscu pracowało 35 zastępów straży pożarnej i 111 ratowników.

W trakcie zdarzenia nie odnotowano ponadnormatywnej emisji do atmosfery. Nie uwolniły się substancje wykorzystywane w instalacji. Pożar miał charakter zdarzenia miejscowego, spaliły się niewielkie ilości pyłu kauczukowego znajdującego się w rurociągach podających powietrze do jednostki.

Na czas prowadzenia akcji odpływ wód deszczowych i pochłodniczych z terenu firmy został zatrzymany. Powstające ścieki kierowano do kanalizacji wód chemicznie zanieczyszczonych.

Mierniki na stacji monitoringu jakości powietrza GIOŚ przy ul. Bema w Oświęcimiu nie odnotowały przekroczeń dopuszczalnych stężeń.

W dniu 8 stycznia 2021 r. inspektorzy WIOŚ rozpoczęli czynności kontrolne na terenie zakładu Synthos w Oświęcimiu.

Prowadzono pomiary immisji za pomocą detektora substancji niebezpiecznych Rapid Plus oraz pomiary styrenu za pomocą urządzeń typu Drager.

Na podstawie wykonanych pomiarów nie wykryto obecności styrenu wokół firmy Synthos. Pomiary immisji styrenu za pomocą urządzenia typu Drager wykazały wartość poniżej 2 ppm tj. na poziomie dolnej granicy wykrywalności metody.

W dniu 11 stycznia 2021 r. kontynuowano działania kontrolne podczas których ustalono, że pracują 4 linie technologiczne (nr II, III, IV i V). W dniu oględzin instalacja pracowała na około 60% wydajności. Nie stwierdzono organoleptycznie uciążliwości zapachowej na terenie oraz wokół zakładu.

Wykonano również ponownie pomiary immisji za pomocą detektora rapid plus oraz pobrano próbki powietrza na rurki z absorbentem.

Pomiary przeprowadzono w trzech punktach:

  • przy ul. Bartosza Głowackiego,
  • przy skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i ul. Koszykowej,
  • przy skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i ul. Nadwiślańskiej.

W pomiarach przeprowadzonych za pomocą detektora rapid nie wykryto obecności styrenu wokół firmy Synthos. Próbki powietrza pobrane na rurki z absorbentem są obecnie analizowane.

 

WIOŚ w Krakowie planuje systematyczne wykonywanie kontrolnych pomiarów immisji w celu bieżącej analizy jakości powietrza wokół firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.J.

Centralne Laboratorium Badawcze Oddział w Krakowie na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadziło badania stężeń styrenu w powietrzu na terenie miasta Oświęcim, w kilku punktach pomiarowych po pożarze w Zakładach Chemicznych. W wyniku przeprowadzonych badań, nie stwierdzono przekroczeń wartości styrenu 20 ug/m3 w powietrzu (wartość wynikająca z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu).  Uzyskane z badań wyniki stężeń styrenu nie przekraczały 1 ug/m3. Badanie styrenu wykonano metodą chromatografii gazowej wg normy PN-EN 14662:2008.  Badanie będą nadal kontynuowane w kolejnych dniach.