Pożar przy ulicy Bazarowej

W dniu 29 czerwca 2021 roku, około godziny 23.00 wybuchł pożar w sortowni odpadów przy ulicy Bazarowej. Na miejscu pojawiły się jednostki straży pożarnej oraz policji. Czynności kontrolne prowadzili również inspektorzy ochrony środowiska WIOŚ w Krakowie.

 

Początkowo pożar pojawił się na taśmociągu, który następnie rozprzestrzenił się na całą halę. Prace zabezpieczające prowadzone były przez Straż Pożarną. W pierwszej kolejności zabezpieczono odpady przed zapaleniem, podając pianę gaśniczą, a następnie przystąpiono do gaszenia źródła pożaru – przenośnika taśmowego zakończonego silnikiem.

W trakcie pożaru spaliło się 8 przenośników oraz przesiewacz i zadaszenie hali magazynowej wraz ze stolarką okienną. Podczas pożaru na taśmociągu nie znajdowały się odpady o kodzie 17 09 04 zmieszane odpady budowlane, a spaleniu uległy tylko odpady znajdujące się w boksie pod taśmociągiem.  Pozostałe odpady, przygotowane  luzem do przetworzenia nie uległy zaprószeniu i nie spłonęły.  W hali oprócz odpadów przygotowanych do przetworzenia i po procesie przetworzenia nie znajdowały się  inne odpadów.

Wody pochodzące z akcji ratowniczo-gaśniczej odprowadzone zostały częściowo do dwóch  zbiorników podziemnych znajdujących się na terenie zakładu