Zmiana w Prawie ochrony środowiska dot. hałasu

W dniu 8 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1648 ogłoszona została ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 powyższej ustawy, następuje zmiana w art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz 1219, z późn. zm.).

W związku z wejściem w życie powyższego przepisu, tj. od dnia 23 września 2021 r., pomiary hałasu będące podstawą do stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i wydanie decyzji, o których mowa w art. 115a, są kompetencją właściwych organów ochrony środowiska – starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu.

Wnioski o interwencje na uciążliwość akustyczną podmiotów należy kierować do właściwego ze względu na miejsce prowadzonej działalności, Starosty lub Prezydenta Miasta na prawach powiatu.

W sytuacji gdy wydana jest decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu przez Starostę (Prezydenta Miasta na prawach powiatu) wówczas wojewódzki inspektor ochrony środowiska posiada kompetencje do podjęcia działań kontrolnych w zakresie hałasu.