informacja

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków przemysłowych w Nowym Sączu. Kontrola WIOŚ.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu przeprowadził kolejną kontrolę oczyszczalni ścieków przemysłowych eksploatowaną przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Nowym Sączu w związku z występowaniem uciążliwości zapachowych  w rejonie ul. Warzywnej.

 

Analiza pobranych w trakcie kontroli próbek ścieków ponownie wykazała znaczne przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń względem wartości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Ponadto odprowadzanie ścieków do rzeki Dunajec powodowało zmianę naturalnej mętności wody w rzece Dunajec, co również należy uznać za naruszenie warunków korzystania ze środowiska, określonych w posiadanym przez Spółdzielnię pozwoleniu wodnoprawnym.

W związku z ustaleniami obecnej kontroli, mając na uwadze fakt, że naruszenia warunków korzystania ze środowiska dla tej instalacji były już stwierdzane podczas poprzednich kontroli, a podjęte przez Zarząd Spółdzielni działania mające na celu doposażenie instalacji w dodatkowe urządzenia oczyszczające nie zapewniły spełniania warunków korzystania ze środowiska, wszczęte zostało z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania oczyszczalni ścieków przemysłowych dla przedmiotowego obiektu z uwagi na wprowadzenie do wód rzeki Dunajec ścieków z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Zgodnie z otrzymaną informacją, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Nowym Sączu złożyła wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, eksploatowanej przez Spółkę Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o., w związku z czym oczyszczalnia ścieków przemysłowych będąca przedmiotem opisanych wyżej działań kontrolnych ma zostać wyłączona z eksploatacji.