Inspektor kopiący szpadlem w czarnej substancjii

Kontrola WIOŚ zakładu „Rancho – Lot” w Nowym Targu

WIOŚ w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu w dniach 11.04 – 19.05.2022 r.

przeprowadził kontrolę interwencyjną Zakładu „ROL-BUD”- RANCHO-LOT w Nowym Targu.

Kontrola wykazała:

– brak pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz nieprowadzenie ewidencji ilości wody pobranej,

– odprowadzanie do gruntu nieoczyszczonych ścieków bytowych oraz wysokoobciążonych ścieków zawierających substancje ropopochodne, co potwierdziły analizy pobranych próbek ścieków oraz gleby.

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w trakcie czynności kontrolnych, zostaną podjęte następujące działania:

– sprawa skierowana zostanie do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu w związku z podejrzeniem popełnienia czynu określonego w art. 182 Kodeksu karnego (Dz. U. 2021 r. poz. 2345 z późn. zm.).

– w związku z brakiem możliwości jednoznacznego ustalenia przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji opadowej, do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Targu skierowane zostanie wystąpienie informujące o ustaleniach kontroli wraz z wnioskiem o ustalenie przebiegu sieci kanalizacyjnej, weryfikację sposobu realizacji obowiązku nałożonego na kontrolowanego w zakresie rozbiórki nieeksploatowanej instalacji oczyszczalni ścieków oraz weryfikację szczelności zbiorników wybieralnych obsługujących kontrolowany zakład;

– w związku ze stwierdzeniem zanieczyszczenie gleby substancjami ropopochodnymi, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie skierowane zostanie wystąpienie dotyczące możliwości wystąpienia szkody na powierzchni ziemi.