informacja

Zanieczyszczenie rzeki Biały Dunajec. Podjęte działania WIOŚ

Informacja nt. zanieczyszczenia rzeki Biały Dunajec była przedmiotem niezwłocznej interwencji inspektorów WIOŚ. W dniu 20.06.2022 r. inspektorzy przeprowadzili oględziny terenu zarówno Małej Elektrowni Wodnej, jak też koryta rzeki Biały Dunajec powyżej i poniżej progu tejże elektrowni. Ustalono, że zmętnienie rzeki było skutkiem nadmiernego obniżenia poziomu wody w zlokalizowanym na rzece zbiorniku wyrównawczym, a co za tym idzie – przedostania się poniżej progu elektrowni mułu i zawiesiny zgromadzonej w ww. zbiorniku.

Również w dniach kolejnych, tj. 21-22.06.2022 r. prowadzono dalsze oględziny tego terenu. Na żadnym etapie czynności nie stwierdzono śladów zanieczyszczenia wody substancjami ropopochodnymi ani śniętych ryb. W trakcie ww. działań pobrane zostały próbki wody zarówno ze zbiornika wyrównawczego, jak też z rzeki poniżej progu elektrowni.

Wyniki przeprowadzonych analiz nie potwierdziły zanieczyszczenia rzeki Biały Dunajec. W zakresie badanych parametrów, stężenia zanieczyszczeń charakteryzowały się wartościami typowymi dla rzeki tego typu, co więcej nie odnotowano znaczących różnic stężeń zanieczyszczeń powyżej i poniżej progu Małej Elektrowni Wodnej w Szaflarach. Nie odnotowano również zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.

Zaznaczyć należy, że funkcjonowanie instalacji elektrowni wodnej nie powoduje powstawania ścieków czy gnojówki i gnojowicy, zatem niemożliwe jest zanieczyszczenie rzeki fekaliami spowodowane działaniem elektrowni.

Niezależnie od powyższego, w trakcie działań przeprowadzonych w dniu 22.06.2022 r. inspektorzy WIOŚ na powierzchni wody zbiornika wyrównawczego zaobserwowali zanieczyszczenia tworzące „kożuch”, którego próbka została pobrana w celu wykonania weryfikacji rodzaju zanieczyszczenia. Okresowe występowanie tego „kożucha” zgłaszały inspektorom również osoby obsługujące przedmiotową elektrownię. Podczas oględzin terenu powyżej Małej Elektrowni Wodnej w Szaflarach inspektorzy  WIOŚ nie zlokalizowali miejsca wypływu – tworzenia się „kożucha”, który kumuluje się na progu elektrowni. Jak wynika jednak z obserwacji makroskopowej zebranego z powierzchni wody „kożucha” złożony był on głównie ze zbutwiałych liści drzew, wylinek larw owadów (głównie muchówek), pyłków roślin. „Kożuch” charakteryzował się zapachem martwej materii organicznej.  Nie stwierdzono zapachu charakterystycznego dla fekaliów czy gnojówki, tj. zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego. W ubiegłych latach zjawisko występowania charakterystycznego „kożucha” również miało miejsce. Jednak każdorazowo, analiza mikroskopowa przeprowadzona przez GIOŚ wykazywała min. obecność okrzemek, orzęsków, pyłków roślin, tj. zanieczyszczeń naturalnie występujących w środowisku.