Piana na rzece Poprad

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu otrzymuje w ostatnim czasie liczne zgłoszenia dotyczące piany występującej na rzece Poprad. Zgłoszenia dotyczą odcinka Muszyna – Piwniczna, jak również dalszego biegu rzeki (Rytro, Stary Sącz). W związku z ww. zgłoszeniami inspektorzy WIOŚ wraz z pracownikami GIOŚ Centralnego Laboratorium Badawczego we wskazanych w zgłoszeniach miejscach przeprowadzili czynności, w ramach których dokonano oględzin koryta rzeki Poprad oraz wykonano pomiary terenowe wód przedmiotowej rzeki. Zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie wynosiła ok. 6,60 mgO2/l, natomiast przewodność wynosiła ok. 340 uS/cm. Pobrane zostały również próbki wody do badań laboratoryjnych pod kątem ewentualnego chemicznego zanieczyszczenia wody. W miejscach o mniejszej prędkości wody i w zakolach rzeki piana gromadziła się tworząc skupiska o barwie od białej do brązowej. Obserwacja mikroskopowa ww. pian wykazała, że tworzą ją organizmy naturalnie występujące w wodach powierzchniowych naszego terenu, głównie okrzemki i zielenice.