Różowe wykwity na rzece Rabie poniżej ujścia potoku Krzyworzeki. Wyniki badań

Są już wyniki badań pobranych próbek różowych wykwitów na rzece Rabie poniżej ujścia potoku Krzyworzeki. Badania zostały przeprowadzone przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Oddział w Krakowie (CLB) oraz Centralne Laboratorium Wodociągów Miasta Krakowa S.A. (WMK). Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przekazał również pobrane próbki z purpurowym wykwitem do oceny Instytutowi Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Zespołowi Ekosystemów Wodnych Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego

W dniu 19 oraz 21 sierpnia 2022 r. Inspektorat prowadził czynności terenowe związane ze zgłoszeniem różowych wykwitów na rzece Rabie poniżej ujścia potoku Krzyworzeki. W trakcie działań pobierano do badań próbki wody z miejsca występowania nietypowego zjawiska, a także z Raby poniżej strefy wykwitów i powyżej – na Zbiorniku Dobczyckim. Pobrane próbki z purpurowym wykwitem zostały również przekazane do oceny Instytutowi Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Zespołowi Ekosystemów Wodnych Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opinia opracowana została wspólnie przez przedstawicieli świata nauki w Krakowie: P. prof. Elżbietę Wilk-Woźniak z Instytutu Ochrony Przyrody PAN oraz P. prof. Janusza Fydę – Zespół Ekosystemów Wodnych Instytutu Nauk o Środowisku UJ. W opinii stwierdzono, że za wytworzenie różowych pióropuszy, w których rozwinęła się bogata biocenoza, odpowiedzialne są bakterie siarkowe, prawdopodobnie z grupy Chromatium (Opinia z 22 sierpnia – w załączeniu).

Badania wykonane przez WMK nie wykazały toksyczności zarówno w miejscu występowania bakterii siarkowych, jak i w Rabie poniżej. Fizyko-chemiczne badania wody wykonane przez CLB oraz WMK nie wskazały bezpośredniej przyczyny występowania zjawiska. M.in.: azotany, azotyny, jon amonowy, azot ogólny, fosforany występowały w ilości poniżej granicy oznaczalności (sprawozdania z badań w załączeniu).

Bakterie siarkowe występowały przy lewym brzegu, poza głównym nurtem rzeki Raby, w miejscu ograniczonego przepływu i wymiany wody. W czasie występowania zjawiska stwierdzono niski stan wód.

W świetle obecnej sytuacji hydrologicznej oraz zmieniającego się klimatu, pomimo wyników badań pobranych próbek, pojawienie się bakterii siarkowych w rzece należy uznać za sygnał ostrzegawczy (zgodnie z ww. opinią), który powinien spowodować intensyfikację działań związanych z ochroną wód w gospodarce komunalnej i przemyśle, co zapobiegnie procesom degradacji i zanieczyszczenia rzek. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie współpracując z PGW Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, w zakresie kontroli podmiotów gospodarczych, zwiększa nadzór nad gospodarką wodno-ściekową w dorzeczach Raby i Krzyworzeki, aktywizując także lokalne gminy, na których poza odpowiedzialnością za zorganizowanie sprawnej infrastruktury komunalnej, spoczywa obowiązek kontrolowania w tym zakresie gospodarstw domowych.

Załączniki do pobrania: