Kolejne działania inspektorów WIOŚ w ramach akcji „Nielegalne Odpady 2022”

W dniu 1 października br., inspektorzy Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej WIOŚ w Krakowie wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili kolejne kontrole transportów odpadów w ramach akcji „Nielegalne Odpady 2022” na terenie województwa małopolskiego.

Podczas kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepi-sami w zakresie transportu odpadów. Do kontroli zatrzymano łącznie 12 pojazdów.

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Inspektorzy WIOŚ przypominają, że rozporządzenie Delegowane Komisji (UE)

2020/2174 z dnia 19 października 2020 r. zmieniające załączniki IC, III, IIIA, IV, V, VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów (OJ L 433, 22.12.2020, p. 11–19 ) wprowadziło zakaz wywozu odpadów tworzyw sztucznych do krajów niebędących członkami Unii Europejskiej ani OECD, z wyjątkiem czystych strumieni niektórych rodzajów odpadów tworzyw sztucznych, przeznaczonych do recyklingu. Po części zmiany wprowadzone przez to rozporządzenie dotyczą również przemieszczeń odpadów tworzyw sztucznych wewnątrz Unii Europejskiej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie GIOŚ https://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/gospodarka_odpadami/mpo/Informacja_GIOS_o_zmianach_przepisow.pdf.

 

Kontrole transportów odpadów w różnych lokalizacjach na terenie województwa małopol-skiego będą kontynuowane.