obrazek informacja

Zanieczyszczenie stawu w Masłomiącej w gminie Michałowice

Wystąpienie substancji ropopochodnej na powierzchni wody w stawie było przedmiotem interwencji  w terenie inspektorów WIOŚ. W dniu 24.01.2023 r. o godzinie 13:30 przyjęto zgłoszenie od Dyżurnego SKKM Komendy Miejskiej PSP w Krakowie informujące o wystąpieniu filmu substancji ropopochodnych na powierzchni wody w stawie w Masłomiącej (gm. Michałowice).

 Inspektorzy WIOŚ Kraków rozpoczęli oględziny stawów zlokalizowanych przy ul. Długiej w Masłomiącej w godzinach popołudniowych. W tej lokalizacji znajduje się 5 stawów. Pomiędzy drogą powiatową, a stawem nr 1 znajduje się rów melioracyjny, który wypełniony był po brzegi wodą. Woda z rowu melioracyjnego nie posiada ujścia. Pierwotnie rów odprowadzał wodę do stawu nr 4, który obecnie jest zasypany.

Na miejscu obecni byli również funkcjonariusze Policji oraz Państwowa Straż Pożarna.

W wyniku działań przeprowadzonych przez funkcjonariuszy PSP, usunięta została substancja znajdująca się przy brzegu stawu, której dotyczyło zgłoszenie. W czasie przeprowadzonych działań nie stwierdzono występowania żadnego charakterystycznego zapachu, w tym żadnej uciążliwości zapachowej.

Około godziny 18 inspektorzy WIOŚ wykonali terenowy pomiar podstawowych parametrów wody. Pomiar ten został powtórzony przez pracownika CLB GIOŚ.

Ponadto na zlecenie Inspektorów WIOŚ pracownik CLB GIOŚ pobrał próbkę wody do badań laboratoryjnych, w zakresie następujących wskaźników: ChZT, OWO, zawiesina ogólna, temperatura, pH, tlen rozpuszczony, identyfikacja IR, chlorki, siarczany, substancje powierzchniowo czynne, indeks oleju mineralnego, przewodność elektrolityczna.

Sprawca nie został ustalony, a dalsze działania uzależnione będą od wyników zleconych badań.