Naczepa ciężarówki z odpadami różnego rodzaju. Zdjęcie od góry

Działania inspektorów WIOŚ w ramach akcji „Nielegalne Odpady 2023”

Kolejne akcje kontrolne transportów odpadów przeprowadzane przez inspektorów Grupy Interwencyjno – Wyjazdowej WIOŚ w Krakowie  na terenie Małopolski. W działaniach biorą również udział funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.

To już kolejna kontrola Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej WIOŚ w Krakowie. Podczas kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów. W ramach przeprowadzonych działań skontrolowano łącznie 6 transportów.

W wyniku przeprowadzonych wspólnych działań ujawniono jeden przypadek nielegalnego transportu odpadów.

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie w trakcie przeprowadzonych oględzin ładunku wykonali ocenę morfologiczną odpadów na podstawie której stwierdzili, że transportowane odpady stanowiły zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne, a nie deklarowane w dokumentacji dołączonej do transportu odpady opakowań z tworzyw sztucznych. Już w trakcie działań skontaktowano się z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, z którego terenu odpady były wiezione. Działania kontrolne wobec podmiotów zaangażowanych w nielegalny transport tych odpadów będą kontynuowane.

Inspektorzy WIOŚ przypominają, że odpady klasyfikuje się poprzez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, uwzględniając:

  • źródło ich powstawania;
  • właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określone
    w rozporządzeniu (UE) nr 1357/2014 i w rozporządzeniu (UE) 2017/997, oraz przepisy wydane na podstawie art. 3 ust. 5;
  • składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi.

Przypadki nieprawidłowego klasyfikowania odpadów stanowią jedno z działań w zakresie szarej strefy w gospodarce odpadami, którą zwalczają wyspecjalizowane komórki powołane
w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska.

Kontrole transportów odpadów w różnych lokalizacjach na terenie województwa małopolskiego będą kontynuowane w 2023 roku.

Nielegalne Odpady 2023 zd.2

Nielegalne Odpady 2023 zd.1