Zrzut ścieków koloru czarnego do rzeki z betonowego odpływu

Awaria oczyszczalni ścieków w gminie Mogilany

Informacja o uciążliwości zapachowej w rejonie oczyszczalni ścieków we Włosani i o odprowadzaniu źle oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych z wylotu oczyszczalni do potoku „Dopływ spod Mogilan” (nazwa lokalna: Włosańka), będącego odbiornikiem ścieków była przedmiotem interwencji Inspektorów WIOŚ w Krakowie w dniu 24 marca. w dniach 24 i 25 marca.

 

W trakcie wizji terenowej potwierdzono, że z wylotu odprowadzane są niedostatecznie oczyszczone ścieki. Inspektorzy WIOŚ pobrali jednorazową próbkę ścieków odprowadzanych z wylotu i dostarczyli ją bezzwłocznie do CLB GIOŚ, celem przeprowadzenia badań. Jednocześnie zaplanowano, wspólnie z CLB GIOŚ Oddział w Krakowie pobór próbki uśrednionej.

WIOŚ w Krakowie powiadomił również gminę Mogilany.

W godzinach popołudniowych do WIOŚ w Krakowie wpłynęły kolejne zgłoszenie z CZK Kraków, z Policji oraz PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Krakowie o zanieczyszczeniu wody w potoku stanowiącym odbiornik ścieków oczyszczalni ścieków we Włosani.

25 marca Inspektorzy kontynuowali działania w terenie zarówno przed południem, jak i w godzinach późnopopołudniowych. W trakcie kontroli popołudniowej stwierdzono, na podstawie oceny wizualnej, że stan fizyczny ścieków odprowadzanych z oczyszczalni uległ poprawie. Inspektorzy zdecydowali o ponownym poborze próbki ścieków przez CLB GIOŚ Oddział w Krakowie. Próbka została pobrana około godz.18:30.

Na terenie oczyszczalni, oprócz Inspektorów WIOŚ, Z-cy Wójta Gminy i pracownika Gminy nadzorującego pracę oczyszczalni, obecni byli m.in. przedstawiciele PGW Wody Polskie, przedstawiciel Spółki Wodociągi Miasta Krakowa S.A.

Dodatkowo, Inspektorzy WIOŚ zostali poinformowani, że dalsze działania będą podjęte w poniedziałek 27 marca i będą polegały m.in. na wywozie usuniętego w piątek rano osadu nadmiernego do otwartej komory osadu, znajdującej się na zewnątrz oczyszczalni, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości zapachowej.

Niezależnie od zaistniałej awarii, we wtorek, tj. 21 marca została rozpoczęta kontrola WIOŚ w oczyszczalni w związku ze zgłoszeniami uciążliwości odorowych. W tym dniu zostały również pobrane próbki do analiz.