wewnątrz naczepy zużyte i zardzewiałe części silnikowe

Nielegalny transgraniczny transport odpadów udaremniony w wyniku wspólnych działań inspektorów WIOŚ i funkcjonariuszy Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Prowadzone działania przez Inspektorów Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej WIOŚ
w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przynoszą kolejne efekty.

W dniu 18 kwietnia 2023 r. w ramach kolejnej akcji „Nielegalne odpady 2023” skontrolowano łącznie 11 transportów, w tym 1 transport którym nielegalnie miały być przemieszczone odpady z Polski na Węgry. Funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego zaplombowali naczepę i zabezpieczyli do dalszych czynności.

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie w trakcie przeprowadzonych oględzin ładunku stwierdzili, że transportowane odpady stanowiły mieszaninę odpadów zużytego sprzętu elektrycznego
w postaci: silników elektrycznych, w całości lub częściowo zdemontowanych, napędów elektrycznych do bram, elektronarzędzi (młotowiertarki), elektryczne pompy do wody, jak również części samochodowych w postaci rozruszników i alternatorów. Natomiast zgodnie
z dołączoną do transportu dokumentacją miały być przewożone odpady metali nieżelaznych
w ilości 22,958 Mg.

W dniu 19 kwietnia 2023 r. rozpoczęto kontrolę w podmiocie, który próbował dokonać przedmiotowego przemieszczenia – po zakończeniu tych czynności zostaną podjęte dalsze działania.

O sprawie niezwłocznie zostały powiadomione właściwe służby, w tym Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Po zebraniu całości materiału dowodowego zostanie złożone stosowne zawiadomienie do Prokuratury.

Inspektorzy WIOŚ przypominają, że odpady klasyfikuje się poprzez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, uwzględniając:

  • źródło ich powstawania;
  • właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określone
    w rozporządzeniu (UE) nr 1357/2014 i w rozporządzeniu (UE) 2017/997, oraz przepisy wydane na podstawie art. 3 ust. 5;
  • składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi.

Przypadki nieprawidłowego klasyfikowania odpadów stanowią jedno z działań w zakresie szarej strefy w gospodarce odpadami, którą zwalczają wyspecjalizowane komórki powołane
w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska.

Kontrole transportów odpadów w różnych lokalizacjach na terenie województwa małopolskiego będą kontynuowane.