Potok Olszynka powyżej wylotu rowu

Zanieczyszczenie potoku Olszynka

W dniu 26.04.2023 r. od godziny 10.40 inspektorzy WIOŚ dokonali kolejnej wizji w terenie w m. Szerzyny przysiółek Nadole w miejscu, gdzie w dniu poprzednim doszło do zanieczyszczenia wód potoku Olszynka substancjami ropopochodnymi. Stwierdzono widoczne niewielkie zanieczyszczenia filmem olejowym rowu bez nazwy – dopływu potoku Olszynka i samego potoku Olszynka. Zanieczyszczenia te widoczne były tylko na krótkim odcinku rowu i potoku Olszynka (przy samym ujściu rowu do potoku) i miały tendencję do zanikania z biegiem cieku. Zanieczyszczenia te pochodziły prawdopodobnie z wymywania pozostałości substancji ropopochodnych po usunięciu mat sorpcyjnych. Widoczne były także niewielkie zanieczyszczenia brzegów rowu substancjami ropopochodnymi. Nie stwierdzono śladów wylewania substancji ropopochodnych, śladów mycia sprzętu oraz opakowań po substancjach ropopochodnych w rejonie objętym wizją, nie stwierdzono również obecności śniętych ryb. Obecny przy wizji pracownik GIOŚ – CLB dokonał poboru próbek, celem wykonania analiz fizykochemicznych. Pobrano łącznie 4 próbki wody (1 próbka z cieku wodnego bez nazwy oraz 3 próbki z potoku Olszynka) :

Obecny przy wizji był zastępca wójta Szerzyny, oraz Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Szerzynach.

W dniu 26.04.2023 roku nie ustalono sprawcy zanieczyszczenia wód w dniu 25.04.2023 roku.

Z działań w terenie będzie sporządzony protokół z kontroli bez ustalonego podmiotu, do którego dołączone zostaną sprawozdania z badań próbek wód pobranych w dniu 26.04.2023 roku.