Zrzut ścieków koloru szarego do rzeki z betonowego odpływu

Zrzut ścieków do potoku Włosańka w gminie Mogilany. Interwencja inspektorów WIOŚ

Informacja o zrzucie do potoku Włosańka nieoczyszczonych ścieków o charakterze socjalno-bytowym z oczyszczalni w gminie Mogilany  była przedmiotem interwencji Inspektorów WIOŚ w dniu 30 kwietnia oraz 2 maja br.

 

Po otrzymaniu zgłoszenia, inspektorzy udali się w teren, przeprowadzając wizję obejmującą teren oczyszczalni, okolice wylotu do potoku Włosańka (Dopływ spod Mogilan) oraz koryta potoku Włosańka (Dopływ spod Mogilan).

Ścieki odprowadzane do potoku z oczyszczalni charakteryzowały się barwą typową dla nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych z elementami osadu i specyficznym zapachem. Wykonano pomiary terenowe wody w potoku Włosańka (Dopływ spod Mogilan), które wskazały na wpływ dopływających ścieków na stan potoku. Pobrano również próbki do badań fizykochemicznych. O zanieczyszczeniu powiadomiono właściwy dla rejonu komisariat policji.

Inspektorzy powiadomili również przedstawicieli stacji uzdatniania wody w Skawinie w celu objęcia szczególnym nadzorem ujęcia wody pitnej (potok Włosańka stanowi dopływ rzeki Skawinki).

W toku działań kontrolnych, ponownie w dniu 2 maja inspektorzy WIOŚ udali się w teren w celu sprawdzenia efektów pracy oczyszczalni i działań prowadzonych dla jej poprawy. Wizja obejmowała rejon wylotu ścieków z oczyszczalni oraz teren oczyszczalni ścieków we Włosani. Inspektorzy przeprowadzili pomiary terenowe wody i ścieków.

W trakcie wizji, z wylotu oczyszczalni do potoku, płynęły ścieki oczyszczone o szaro-beżowej barwie, lekko pieniące się.

Uciążliwość odorowa w rejonie oczyszczalni i odbiornika ścieków występowała w pobliżu zbiornika otwartego wypełnionego usuwanym osadem nadmiernym (w trybie awaryjnym).
W pozostałych miejscach na terenie oczyszczalni uciążliwość zapachowa nie występowała.

Przypomnijmy, iż od 21 marca br. trwa kompleksowa kontrola WIOŚ tej oczyszczalni (ścieki z Gminy Mogilany) w związku z wcześniejszymi (w marcu) zanieczyszczeniami wód Włosańki ściekami oraz związanymi z tym uciążliwościami odorowymi.

W trakcie tej kontroli sprawa została również zgłoszona do prokuratury.

 

Wpis z dnia 27 marca 2023