Pożar składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Działania WIOŚ w Krakowie

Pożar składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich. Działania WIOŚ w Krakowie

Badania wód przeprowadzonych w godzinach 10.40, a 14.15 w dniu 12.05.2024 r. są porównywalne z wynikami obserwowanymi w dniu wczorajszym, 11.05.2024 r. Oblot dronem nie wykazał zmian w barwie cieków rzeki Przemsza i rzeki Wisła. Nie zaobserwowano również śniętych ryb, nie odczuwano niepokojących zapachów wzdłuż nurtów tych rzek. Pobrane próby wód rzek Przemsza i Wisła poddane zostaną analizie fizykochemicznej.

W dniu 10.05.2024 r. miał miejsce pożar nielegalnego miejsca gromadzenia odpadów zlokalizowanego w Siemianowicach Śląskich. W dniu 11.05.2024 r. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego MUW oraz WIOŚ w Katowicach w godzinach porannych poinformowały o przedostaniu się ścieków powstałych w trakcie akcji gaśniczej
ww. nielegalnego miejsca gromadzenia odpadów do cieków wodnych i możliwości wystąpienia zanieczyszczenia rzeki Przemsza i Wisła na terenie województwa małopolskiego.

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie po otrzymaniu informacji niezwłocznie skierowali się na granicę województwa małopolskiego do ujścia rzeki Przemsza do rzeki Wisła. Na miejscu działania prowadzili również funkcjonariusze PSP, którzy przeprowadzili rozpoznanie na rzece z pontonu oraz założyli rękaw sorpcyjny na rzece Przemsza (godzina założenia rękawa sorpcyjnego – 10:50).

W trakcie działań Inspektorzy WIOŚ byli w stałym kontakcie z pozostałymi służbami: CZK, PSP, Wody Polskie, WIOŚ Katowice. W trakcie prowadzonych działań wykonywano pomiary podstawowych parametrów wody (pH, PEW, nasycenie tlenem, temperatura), jak również zlecono CLB GIOŚ pobór próbek wody, które niezwłocznie skierowano do badań laboratoryjnych.

W trakcie działań na zlecenie CLB GIOŚ na zlecenie WIOŚ w Krakowie pobrało próbki wody, które niezwłocznie skierowano do badań.

W godzinach 11:00-13:30 z punktów:

  • Na wysokości założonego rękawa sorpcyjnego przez PSP (rzeka Przemsza)
  • Na wysokości mostu kolejowego, rzeka Wisła za ujściem rzeki Przemsza (wody zmieszane):
  • Wody rzeki Wisła około 200 m przed ujściem rzeki Przemsza (wody przed zmieszaniem)

W godzinach 19:40-20:30 z punktu:

  • Na wysokości założonego rękawa sorpcyjnego przez PSP (rzeka Przemsza) – 2 próbki

W pobranych próbkach w dniu 11.05. w godzinach południowych nie wykryto zanieczyszczeń wskazujących na obecność w wodzie substancji ropopochodnych i węglowodorów aromatycznych.

Próbki wody pobrane w godzinach wieczornych w dniu 11.05 oraz w dniu 12.05 będą analizowane.

Badania podstawowych wskaźników zanieczyszczeń tlen, temperatura, pH, przewodność  rzeki Przemszy są na poziomie wskazań odnotowanych w dniu 11.05.

Ocena wizualna koloru wody w Przemszy i Wiśle nie wskazuje na obecność jakiegokolwiek odbarwienia bądź zabarwienia.

Ocena zapachowa w pobliżu rzek Przemszy i Wisły nie wskazuje na niesienie przez te wody zapachu.

Inspektorzy WIOŚ  stale monitorują miejsce zdarzenia.

Aktualizacja 13.05.2024 r.

Wyniki badań próbek pobranych w godzinach wieczornych w dniu 11.05.2024 r. wykazały niewielkie stężenia badanych wskaźników zanieczyszczeń: węglowodory ropopochodne i aromatyczne (BTX) jednak niosły one okresowo lekki zapach chemiczny wody rzeki Przemszy. Po drodze do rzeki Wisły ulegały rozcieńczeniu.

W próbkach poddanych analizie a pobranych w godzinach południowych w dniu 12.05.2024 r. występowały już tylko śladowe ilości węglowodorów, woda bez zapachu.

Próbki pobrane w godzinach popołudniowych w dniu 12.05.2024 r. jak również w dniu dzisiejszym w godzinach porannych zostaną poddane analizie fizyko-chemicznej.

We wszystkich próbkach pobranych w dniach 11, 12 i 13.05.br. zostaną wykonane zostaną analizy: ChZT, azot ogólny, metale.