Zdjęcie rzeki z białym zabarwieniem, roślinność rzeczna

Zanieczyszczenie potoku Kocońka w miejscowości Kuków

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie Delegatury w Tarnowie otrzymali wczoraj (20.06.br.) w godzinach wieczornych zgłoszenie o zanieczyszczeniu farbą cieku stanowiącego dopływ potoku Kocońka, który z kolei jest dopływem rzeki Stryszawki. Zgodnie z przekazanym zgłoszeniem zanieczyszczenie dotarło do ujęcia wody pitnej dla Suchej Beskidzkiej. Dopływ do ujęcia został wyłączony do czasu usunięcia zanieczyszczenia, a zaopatrzenie w wodę pitną odbywało się ze zbiorników retencyjnych. Źródło zanieczyszczenia zlokalizowano na terenie prywatnej posesji w miejscowości Kuków. Na miejscu zdarzenia obecny był patrol policji z Komendy Powiatowej w Suchej Beskidzkiej, Zastęp PSP Grupa Ratownictwa Chemicznego z Nowego Targu, OSP Stryszawa.

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie, niezwłocznie udali się w teren w celu przeprowadzenia wizji i poboru próbek do badań. Na miejscu potwierdzono obecność białej substancji w rowie skierowanym do potoku Kocońka. Rów został zabezpieczony przed dalszym przedostawaniem się substancji zanieczyszczającej do odbiornika, poprzez założenie rękawów sorpcyjnych. Równocześnie Straż Pożarna prowadziła czynności polegające na odpompowaniu substancji zanieczyszczającej z rowu przy pomocy pojazdu asenizacyjnego. W trakcie wizji stwierdzono, iż woda w rzece poniżej wylotu rowu była czysta, bez widocznych śladów substancji zanieczyszczającej. CLB GIOŚ dokonało poboru do badań laboratoryjnych jednorazowej próbki cieczy z zastoiska w rowie oraz wody powierzchniowej z potoku Kocońka poniżej wylotu rowu.

Następnie inspektorzy udali się na teren nieruchomości w m. Kuków, gdzie zlokalizowano źródło zanieczyszczenia. Ustalili, iż w dniu 20.06.2024 r. osoba fizyczna zam. w Kukowie dokonała płukania pojemnika typu mauzer pochodzącego z zakładu Import-Export Kuków 86a. Na ścianach mauzera znajdowały się pozostałości po farbie, które zostały wypłukane i dostały się do rowu przylegającego do posesji.

Osoba fizyczna została przesłuchana w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego w sprawie. Ustalono, iż jest ona zatrudniona w zakładzie Import-Export, Kuków 86a. W dniu 19.06.2024 r. pojemnik został zabrany z terenu zakładu i po wypłukaniu pozostałości po farbie miał zostać wykorzystany do gromadzenia wody opadowej na posesji. W konsekwencji poczynionych ustaleń sprawcę zdarzenia WIOŚ w Krakowie ukarał mandatem karnym w wysokości 3 500 zł za wykroczenie wynikające z art. 476 pkt 6 ppkt a  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Czynności prowadzone były w asyście funkcjonariuszy policji.

W miejscu zdarzenia nie zaobserwowano śniętych ryb. Czynności prowadzone były w porze nocnej przy pomocy sztucznego oświetlenia.

Zdjęcie rzeki z białym zabarwieniem, duże kamienie w rzece Zdjęcie małej rzeki z białym zabarwieniem, roślinność rzeczna Zdjęcie zbiornika, mauzera z białą substancją przy kranie