informacja

Zanieczyszczenie rowu ściekami w miejscowości Łukowa

Inspektorzy WIOŚ w Krakowie interweniowali po otrzymaniu informacji o  zanieczyszczeniu rowu ściekami barwy brunatnoczerwonej wypływającymi wylotem z terenu cegielni w miejscowości Łukowa.   Na miejscu obecni byli również funkcjonariusze policji oraz jednostka Państwowej Straży Pożarnej

 Inspektorzy WIOŚ w Krakowie Del. w Tarnowie udali się w teren wraz z pracownikiem CLB GIOŚ w celu przeprowadzenia wizji oraz poboru próbek. Po dotarciu na miejsce zgłoszenia, inspektorzy ustalili, że z wylotu wód opadowych (wylot zlokalizowany ok. 50 m poniżej wjazdu na teren zakładu) odprowadzane są do rowu przydrożnego ścieki przemysłowe  o zabarwieniu różowo-rdzawym o wyczuwalnym zapachu charakterystycznym dla ścieków bytowych. Rów był zanieczyszczony na długości ok. 1 km poniżej wylotu. Po wizji lokalnej na terenie zakładu stwierdzono pryzmy odpadów w postaci żużla (barwa czarna) oraz odpadów po wypalaniu cegieł (wybrakowane cegły, pył po wypalaniu o zabarwieniu pomarańczowo-ceglanym). Pryzmy odpadów znajdowały się na powierzchni ziemi na terenie nieutwardzonym. Miejsce magazynowania odpadów nie było zadaszone.

Straż Pożarna   zabezpieczyła  rów poniżej wylotu przed możliwością dalszego zanieczyszczania. Wykonano zabezpieczenia  z użyciem rękawów sorpcyjnych oraz balotów ze słomy.

CLB GIOŚ pobrało do analizy laboratoryjnej próbki ścieków z: wylotu oraz z  dwóch stawów.

Zlecono badanie pobranych próbek:  BZT5, ChZTCr, zawiesiny, OWO, węglowodory ropopochodne, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, identyfikacja substancji IR oraz na zawartość metali.

Z chwilą opuszczania miejsca zdarzenia przez służby ścieki z  terenu cegielni nie były już odprowadzane, ponieważ pracownicy zakładu zamknęli zasuwy znajdujące się na ciągu kanalizacji opadowej.

Planowane dalsze działania WIOŚ: 

Dalsze działania będą polegały na oględzinach w dniach wolnych od pracy terenu wokół cegielni i sprawdzeniu czy wylotem nie są w dalszym ciągu odprowadzane ścieki.