Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://krakow.wios.gov.pl/


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej WIOŚ w Krakowie.

  • Data publikacji strony internetowej: .
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-18.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Niektóre zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego.
  • Brak informacji o instytucji w Polskim Języku Migowym.
  • Strona zawiera mapy, które są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
  • Niektóre materiały pochodzą z źródeł zewnętrznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-27.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Agata Kępa, adres e-mail: dostepnosc@krakow.wios.gov.pl , numer telefonu: 12 422 48 95 numer wewnętrzny 223 .

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi,
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Siedziba główna w Krakowie

Plac Szczepański 5
31-011 Kraków

Budynek mieszczący się na rogu ulic: Pl. Szczepański i Reformackiej figuruje w rejestrze zabytków i nie jest w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnością.
Najbliższej dostępne miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Reformackiej.
Przed wejściem do budynku oraz wewnątrz przy portierni konieczne jest pokonanie jednego stopnia – istnieje możliwość przystawienia podjazdu.
Zapewniony jest wstęp do budynku osobie w towarzystwie psa asystującego.
Bezpośrednio po wejściu do budynku po prawej stronie na ścianie umieszczona jest tablica wskazująca listę podmiotów mieszczących się na poszczególnych piętrach.
W holu głównym, na przeciwko drzwi wejściowych znajduje się portiernia.
Obok portierni zainstalowana jest platforma schodowa, która umożliwia pokonanie 6 stopni prowadzących do dźwigu osobowego.
Dźwig osobowy wyposażony jest w przyciski opisane alfabetem Braille’a oraz przekazuje komunikaty głosowe.
Możliwe jest korzystanie z pomocy osoby przybranej. Może to być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną.
Drzwi wejściowe na teren Inspektoratu oraz do pomieszczeń Sekretariatu, Dziennika Podawczego i Sali Konferencyjnej są drzwiami dwuskrzydłowymi o szerokości ok. 120cm. Drzwi jednoskrzydłowe w pozostałych pomieszczeń biurowych mają szerokość ok 70cm.
Posiadamy pętlę indukcyjną.
Istnieje możliwość obsługi w PJM lub SJM po wcześniejszym zgłoszeniu.

Druga lokalizacja w Krakowie

Dunajewskiego 6/7
33-332 Kraków

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Dunajewskiego 6. Wejście na klatkę schodową znajduje się po lewej stronie zaraz za bramą wejściową. Inspektorat mieści się na pierwszym piętrze.
W pobliżu znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
Do dźwigu osobowego prowadzi kilka stopni schodowych – brak podjazdu ani platformy schodowej.
Sekretariat i Dziennik Podawczy zlokalizowane są w siedzibie głównej przy Placu Szczepańskim 5 (po drugiej stronie ulicy).
Możliwe jest korzystanie z pomocy osoby przybranej. Może to być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną.
Progi i stopnie oznaczone kontrastową taśmą.
Toalety są nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Brak pętli indukcyjnych.
Istnieje możliwość obsługi w PJM lub SJM po wcześniejszym zgłoszeniu.

Delegatura w Tarnowie

Krasińskiego 7a
33-100 Tarnów

Budynek Delegatury WIOŚ w Tarnowie znajduje się pomiędzy ulicami: Krasińskiego a ulicą Malczewskiego w drugiej linii zabudowy. Wejście do budynku jest od ulicy Krasińskiego przez bramę wewnętrzną i działkę sąsiada, powierzchnia działki jest wybetonowana, lecz beton jest stary i popękany, na naszą posesje wchodzimy przez bramkę o szerokości 95 cm. Od ulicy Malczewskiego można wejść a także wjechać samochodem.
Na placu przed budynkiem ani w najbliższej okolicy nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością.
Przed wejściem do budynku konieczne jest pokonanie jednego stopnia.
Drzwi do budynku (dwuskrzydłowe 85-125 cm) są zamknięte na stałe, i otwierane zdalnie przy użyciu domofonu. Dostęp do domofonu jest możliwy po pokonaniu pierwszego stopnia.
Obsługa osób z niepełnosprawnością: ze względu na brak możliwości dostosowania budynku do obsługi osób z niepełnosprawnością w sekretariacie, proponujemy kontakt telefoniczny lub mailowy. W przypadku przybycia na miejsce siedziby delegatury osoby z niepełnosprawnością, możemy umożliwić wejście na teren budynku z osobą przybraną (pomocą wybraną przez osobę uprawnioną), psem przewodnikiem a także możemy tą osobę obsłużyć przed wejściem do budynku lub przy klatce schodowej. W miejscach tych jest wystarczająca powierzchnia.
Posiadamy możliwość pomocy tłumacza języka migowego po uprzednim umówieniu wizyty z takim wymogiem, zatrudniamy pracownika posiadającego umiejętności w zakresie SJM.
Posiadamy pętlę indukcyjną.

Delegatura w Nowym Sączu

Fabryczna 11
33-300 Nowy Sącz

Budynek Delegatury jest budynkiem wolnostojącym bez podpiwniczenia. Budynek jest dwukondygnacyjny i dwuskrzydłowy w kształcie litery „L”.
Przed budynkiem znajduje się parking na 4 samochody osobowe. Przed parkingiem usytuowany jest znak D-18a oznacza on zastrzeżone miejsce parkingowe, na którym może zatrzymać się może tylko uprawniona osoba.
Siedziba inspektoratu nie została w pełni dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.
Do głównego wejścia budynku prowadzą trzy stopnie schodów, a od strony podwórka należy pokonać 4 stopnie schodów – bez podjazdów.
Drzwi wejściowe główne na terenie Inspektoratu są dwuskrzydłowe o szerokości 168 cm, a od podwórka jednoskrzydłowe o szerokości 102 cm, natomiast do pomieszczeń Sekretariatu i Sali Konferencyjnej są drzwi jednoskrzydłowe o szerokości 80 cm.
W holu od głównego wejścia, po lewej stronie umieszczona jest tablica informacyjna wskazująca miejsca pracy poszczególnych działów.
Możliwe jest korzystanie z pomocy osoby przybranej. Może to być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną.
Z holu do sekretariatu mieszczącego się na I piętrze prowadzą 24 schody, nie posiadamy dźwigu osobowego.
Toalety na terenie Inspektoratu nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.
Posiadamy pętlę indukcyjną.
Istnieje możliwość obsługi w PJM lub SJM po wcześniejszym zgłoszeniu.


Dodatkowe informacje

Raporty o stanie zapewnienia dostępności oraz wzory wniosków o zapewnienie dostępności możesz znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce Dostępność.