MONITORING ŚRODOWISKA


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie województwa małopolskiego zadania określone w programach monitoringu środowiska dla województwa małopolskiego.

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686, z późn. zm.) w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest odpowiedzialny za opracowywanie wieloletnich wojewódzkich programów państwowego monitoringu środowiska, zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Programy obejmują zadania wynikające z odrębnych ustaw, zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych potrzeb wynikających z polityki ekologicznej państwa. Obecnie obowiązuje program PMŚ na lata 2016-2020.

  Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020

W Programie Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020 przewidziano kontynuację większości dotychczasowych zadań i jednocześnie zaplanowano realizację nowych zadań wynikających z konieczności wdrożenia do polskiego systemu monitoringu nowych wymagań unijnych. Wiele uwagi zostanie poświęcone monitoringowi wód, w szczególności w zakresie wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 226 z 24.08.2013, str.1).

Ważnym zadaniem będzie również wdrożenie wspomagania systemu rocznych ocen jakości powietrza metodami modelowania matematycznego. Zasadniczym elementem nowego programu PMŚ są zadania związane z zapewnieniem wysokiej jakości wyników pomiarów i ocen w odniesieniu do wszystkich zadań realizowanych w ramach PMŚ.


W programie Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa małopolskiego na lata 2016-2020 zaplanowano kontynuację badań stanu środowiska w oparciu o dotychczasową strukturę czterech podsystemów:

  • podsystemu monitoringu jakości powietrza,
  • podsystemu monitoringu jakości wód,
  • podsystemu monitoringu hałasu,
  • podsystemu monitoringu pól elektromagnetycznych.

 Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2016-2020
Aneks 1  Aneks 2 Aneks 3 Aneks 4 Aneks 5   Aneks 6   Tabele Aneks 6  Aneks 7