ZADANIA I STRUKTURA


ZADANIA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie stanowi aparat pomocniczy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska jako kierownika wojewódzkiej inspekcji wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Działa na obszarze województwa małopolskiego. Małopolski Wojewódzki Inspektor wykonuje w imieniu Wojewody Małopolskiego zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska określone w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r. (Dz.U. 2007.44.287, z póź. zm.) i przepisach odrębnych.

Wojewódzki Inspektorat prowadzi działalność na podstawie rocznych planów pracy, programów monitoringu środowiska oraz rocznych planów finansowych.

ORGANIZACJA

Wojewódzkim Inspektoratem kieruje Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przy pomocy Zastępcy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora, Głównego Księgowego, Kierowników Delegatur w Tarnowie i Nowym Sączu oraz kierowników komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu.

KIEROWNICTWO WIOŚ

p.o. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska:  Barbara Żuk

p.o. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska:  Barbara Żuk

adres: 31-011 Kraków, Plac Szczepański 5
sekretariat: tel. +48 (12) 422 48 95, fax +48 (12) 422 36 12
e-mail: wiosinfo@krakow.wios.gov.pl

I Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska: Jacek Gołda

adres: 31-011 Kraków, Plac Szczepański 5
sekretariat: tel.+48 (12) 422 48 95, fax +48 (12) 422 36 12
e-mail: j.golda@krakow.wios.gov.pl

II Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska: Małgorzata Potocka

adres: 31-011 Kraków, Plac Szczepański 5
sekretariat: tel.+48 (12) 422 48 95, fax +48 (12) 422 36 12
e-mail: m.potocka@krakow.wios.gov.pl

Wydział Inspekcji

p.o. Naczelnika Wydziału Inspekcji: Radosław Janecki

adres: 31-011 Kraków, Pl. Szczepański 5
tel. +48 (12) 422 62 22  w.214
fax: +48  (12) 422 36 12
e-mail:  inspekcja@krakow.wios.gov.pl

p.o. Z-cy Naczelnika Wydziału Inspekcji:  Dorota Rogóż

Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej

Naczelnik Wydziału WZPŚ:  Michał Mierniczak

adres: ul. Dunajewskiego 6/7 I piętro

tel. +48 (12) 362 68 77
e-mail: m.mierniczak@krakow.wios.gov.pl

Wydział Prawny

Naczelnik Wydziału Prawnego:  Małgorzata Tomaszczyk

adres: 31-011 Kraków, Plac Szczepański 5
tel.: +48 (12) 422 48 95
fax: +48  (12) 422 36 12
e-mail: prawo@krakow.wios.gov.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału Prawnego: Maciej Kosek

adres: 31-011 Kraków, Plac Szczepański 5

tel.: +48 (12) 422 48 95
fax: +48  (12) 422 36 12
e-mail: m.kosek@krakow.wios.gov.pl

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego: Małgorzata Marzec-Turmińska

adres: 31-011 Kraków, Pl.Szczepański 5
tel.: +48 (12) 422 48 95,
fax:  +48 (12) 422 36 12

e-mail: m.marzec-turminska@krakow.wios.gov.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego: Sabina Lenius

adres: ul. Dunajewskiego 6/7 I piętro

tel. +48 (12) 362 68 77
e-mail:s.lenius@krakow.wios.gov.pl

Wydział Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności

Naczelnik Wydziału – Główna Księgowa:  Iwona Żurek

adres: 31-011 Kraków, Pl.Szczepański 5
tel.: +48 (12) 421 49 52, 422 62 22  w.27
fax:  +48 (12) 422 36 12
e-mail: i.zurek@krakow.wios.gov.pl

 Zastępca Głównego Księgowego: Agnieszka Wydra

adres: 31-011 Kraków, Pl. Szczepański 5
tel.: +48 (12) 421 49 52, 422 62 22 w. 29
fax:  +48 (12) 422 36 12
e-mail: a.wydra@krakow.wios.gov.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Przeciwpożarowych i BHP:  Karolina Kępińska

adres: 31-011 Kraków, Pl. Szczepański 5

tel. +48 (12) 4224895 wew 242
e-mail:k.kepinska@krakow.wios.gov.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych: Bogusława Czyż

adres: ul. Dunajewskiego 6/7 I piętro

tel. +48 (12) 362 68 77
e-mail: b.czyz@krakow.wios.gov.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych: Michał Żbik-Żmudziński

adres: 31-011 Kraków, Plac Szczepański 5

tel.: +48 (12) 422 48 95
e-mail: m.zbik-zmudzinski@krakow.wios.gov.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Danych Osobowych: Maciej Kosek

adres: 31-011 Kraków, Plac Szczepański 5

tel.: +48 (12) 422 48 95
fax: +48  (12) 422 36 12
e-mail: m.kosek@krakow.wios.gov.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Kontaktów z Mediami i Promocji: Magdalena Gala

adres: 31-011 Kraków, Plac Szczepański 5

tel.: 602 245 219  oraz 12 422 48 95 wew. 23
fax: +48  (12) 422 36 12
e-mail: m.gala@krakow.wios.gov.pl

Koordynator do spraw dostępnościAgata Kępa

adres: 31-011 Kraków, Plac Szczepański 5

tel.: 12 422 48 95 wew. 223
fax: +48  (12) 422 36 12
e-mail: dostepnosc@krakow.wios.gov.pl

Delegatura w Nowym Sączu

Kierownik Delegatury:  Ewa Gondek

sekretariat: tel.:  +48(18) 443 80 27, fax: +48(18)443-85-70
e-mail: e.gondek@krakow.wios.gov.pl

Delegatura w Tarnowie

Kierownik Delegatury:  Krystyna Gołębiowska

sekretariat: tel. +48(14) 627 37 00
e-mail: k.golebiowska@krakow.wios.gov.pl


Szczegółową organizację i zasady działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie określa Regulamin Organizacyjny ustalony zarządzeniem Nr 15/2012 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 4 grudnia 2012 r., zatwierdzony przez Wojewodę Małopolskiego zarządzeniem Nr 556/12 z dnia 27 grudnia 2012 r., zmieniony zarządzeniem Nr 4/2013 Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 6 sierpnia 2013 r. i zatwierdzony zarządzeniem Nr 285/13 Wojewody Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego ws. zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego WIOŚ 28.08.2023

Statut WIOŚ   03.08.2023

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dn. 15 marca 2022 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska

Kierunki działania oraz plan pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie na 2024 rok