KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych informuję, iż:
a) Administratorem Danych Osobowych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie jest Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 31-011 Kraków, pl. Szczepański 5, tel. (12) 422 48 95, e-mail: wiosinfo@krakow.wios.gov.pl
b) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz innych zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
c) Kategoriami przetwarzanych danych osobowych będą imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane kontaktowe oraz inne niezbędne dane osobowe wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
d) Odbiorcami danych osobowych mogą być strony oraz inni uczestnicy postępowania podczas realizacji ustawowych zadań Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz innych zadań wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
e) Dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
f) Obecnie Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE) bądź udostępnione organizacji międzynarodowej. Jeżeli dojdzie do takiego przekazania lub udostępnienia takich informacji, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na naszej stronie internetowej.
g) Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
• modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania,
• całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
• wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody),
• przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową,
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.
2. Państwa dane osobowe mogą zostać dostarczone przez inny organ administracji publicznej, strony oraz innych uczestników postępowania, a także mogą one pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych.
3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
4. W celu uzyskania informacji dotyczących danych osobowych zawartych w zbiorach danych osobowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych 31-011 Kraków, pl. Szczepański 5, pod numerem tel. (12) 422 48 95 wew. 241, e-mail: iod@krakow.wios.gov.pl