PETYCJE


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1123).

Definicja:
Petycja – to pismo z prośbą (postulatem) skierowane do organu władzy publicznej, o podjęcie rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie wnoszącego petycję, zgodnie jej kompetencjami.

Kto może złożyć petycję:
Petycja może być złożona do WIOŚ przez obywatela lub grupę obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, we własnej sprawie jak i  interesie publicznym.

Co może być przedmiotem petycji:
Przedmiotem petycji może być żądanie podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, mieszczącego się w zakresie zadań i kompetencji Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Co powinna zawierać petycja:

Imię i nazwisko wnoszącego petycję,

Adres zamieszkania lub siedzibę podmiotu wnoszącego  petycję, a w przypadku petycji składanej zbiorowo – dane osoby reprezentującej wraz z pełnym adresem

wskazanie instytucji, do której wnoszona jest petycja,

opis przedmiotu petycji.

Jeżeli petycja nie zawiera oznaczenia podmiotu wnoszącego petycję albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję, a także nie jest wskazane miejsce zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję, petycję pozostawia się bez rozpatrzenia.

Petycja musi być podpisana, anonimy nie są rozpatrywane

W jakiej formie można składać petycję:

pisemnej –  tradycyjną pocztą lub osobiście w urzędzie,

za pomocą skrzynki podawczej – podpisaną elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym,

za pomocą poczty elektronicznej, wypełniając formularz.

Tryb rozpatrywania petycji:   

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie bezzwłocznie umieści skan petycji, datę jej złożenia, oraz w przypadku wyrażenia zgody, imię i nazwisko wnoszącego petycję na  stronie internetowej Inspektoratu

Inspektorat rozpatrzy petycję nie później, niż w ciągu 3 miesięcy od daty jej złożenia. Jeżeli adresat petycji nie wyrazi zgody na ujawnienie danych osobowych – dane te zostaną zanonimizowane.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, w terminie do 30 dni od dnia złożenia petycji, WIOŚ wzywa adresata do uzupełnienia lub wyjaśnienia petycji. W przypadku jej nieuzupełnienia – petycja pozostaje bez rozpatrzenia.

Po rozpatrzeniu petycji, WIOŚ poinformuje adresata o sposobie załatwienia – pisemnie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli petycja była już rozpatrywana i w kolejnej petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, może ona pozostać bez rozpatrzenia.

Jeżeli rozpatrzenie petycji nie leży w kompetencji WIOŚ, petycja zostanie bezzwłocznie przekazana do odpowiedniego organu, o czym adresat petycji zostanie powiadomiony.

 

Uwaga:

Powyżej zostały przywołane ogólne zasady składania i sposoby postępowania organów dotyczących petycji. Szczegółowe informacje na temat petycji zawarto w przywołanej na wstępie ustawie.

dokument Word do pobrania  Wzór petycji (format doc,  32kB)


Wykaz petycji

  • Rok 2023 

ikona plik pdfPetycja wraz z odpowiedzią z dnia 23 października 2023 r. w sprawie uciążliwości zapachowej dotykającej mieszkańców południowej części Krakowa.

ikona plik pdfWI.7024.8.3.2023.KB Petycja z dnia 13 września 2023 r. w sprawie uciążliwości wynikających z prowadzonej działalności VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL i przedszkola LENKOWO

ikona plik pdfPetycja z dnia 13 września 2023 r. w sprawie uciążliwości wynikających z prowadzonej działalności VICTORIA CENTER PRIMARY SCHOOL i przedszkola LENKOWO, zlokalizowanej przy ul. Spacerowej 8 w miejscowości Wrząsowice.

ikona plik pdfPetycja z 27.02.2023 w sprawie hałasu generowanego przez zakład Dan Cake Polonia Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Petycja i odpowiedź znak WI.7024.8.2.2023 ws. spalania odpadów na terenie firmy FH Zbychbud w Chrzanowie

  • Rok 2022

Petycja znak: WI.7024.8.2.2022 z dnia 19.08.202 r.  dot. uciążliwości hałasowych powodowanych przez myjnię samochodową zlokalizowaną w Krakowie przy ul. Na Błonie 7A

  • Rok 2021

Petycja z dnia 24.06.2021 r. w sprawie uratowania trzech rzek: Sztoły, Białej i Baby przed zanikiem w nich wody i zniszczeniem życia biologicznego wraz z odpowiedzią

  • Rok 2020

Petycja z dnia 3.11.2020 dot. uciążliwości hałasowych powodowanych drogą krajową nr 7 w miejscowości Gaj.

Petycja z dnia 26 maja 2020 w sprawie uciążliwości akustycznych przez strzelnicę LOK w Bochni

Petycja z dnia 17.03.2020 ws. myjni bezdotykowej przy ul. Bieńczyckiej 19 wraz z odpowiedzią

Petycja z dnia 12.02.2020 ws. uciążliwości hałasowych lokalu SMAK w Wieliczce wraz z odpowiedzią

  • Rok 2019

Petycja z dnia 22.10.2019 ws. przepompowni ścieków

 Petycja wielokrotna  dot. WMB w Bysinie. Data wpływu 30.09.2019

Odpowiedź na petycję z dnia 30.07.2019 r. ws ROD Dąbie

Petycja z dnia 30.07.2019 r. ws ROD Dąbie.

Odpowiedź na petycję z dnia 18.07.2019 ws. bezobsługowej stacji telefonii komórkowej Stryszowa  

Petycja z dnia 18.07.2019 ws. bezobsługowej stacji telefonii komórkowej Stryszowa  

Odpowiedź dot. petycji z dnia 11 lutego 2019 r.

Petycja z dnia 11 lutego 2019 r. – ws. kamieniołomu w gm. Raciechowice 

Odpowiedź na petycję z dn.19.12.2018

Odpowiedź na petycję z dn.02.02.2019

Petycja z dn 02.02.2019

  Petycja z dn 19.12.2018

  • Rok 2018

Odpowiedź na petycję w sprawie miejscowości Czułówek

Petycja w sprawie miejscowości Czułówek

Odpowiedź WIOŚ na petycję  z dnia 11.04.2018

Odpowiedź WIOŚ na petycję  z dnia 08.08.2018 w sprawie kontroli  firmy 

 Petycja  z dnia 08.08.2018 w sprawie kontroli firmy Świerkpol znajdującej się w Sidzinie

Odpowiedź WIOŚ na petycję  z dnia 28.07.2018 r. w sprawie kontroli w firmie ST Mirczak 

Petycja  z dnia 28.07.2018 r. w sprawie kontroli w firmie ST Mirczak położonej w miejscowości Toporzysko

Petycja z dnia 30.05.2018 r. w sprawie kontroli poziomu hałasu w budynku przy ul. Czapskich w Krakowie

  Odpowiedź WIOŚ na petycję z dnia 30.05.2018 r. w sprawie kontroli poziomu hałasu w budynku przy ul. Czapskich w Krakowie

  Petycja z dnia 21.05.2018 r. w sprawie przestrzegania przepisów ustawy o ZSEiE

Odpowiedź WIOŚ na petycję z dnia 21.05.2018 r. w sprawie przestrzegania przepisów ustawy o ZSEiE

   Petycja z dnia 11.04.2018 r.

  • Rok 2017

 1/2017  z dnia 17 października –  w sprawie usunięcia uciążliwego odoru w południowo-wschodniej części Krakowa

Odpowiedź Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na petycję

 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie w 2017 roku (w przygotowaniu)