UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI


Informujemy, że w związku ze zmianą kompetencji WIOŚ i GIOŚ wynikającą z przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2019 roku organem realizującym zadania Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie udostępniania informacji o środowisku wytwarzanych w ramach PMŚ będzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

Poniżej zamieszczamy do pobrania:

Wzór wniosku o udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (TŁO SUBSTANCJI)

Dane do przelewu dla Wnioskodawcy do opłaty za udostępnienie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na wskazanym obszarze (tło substancji)

—————————————————————————————————————————————————————-

Zgodnie z art.74 ust.3 Konstytucji RP każdy ma prawo do informacji o stanie  i ochronie środowiska. Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie w granicach określonych ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353, z późn. zm.).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie udostępnia każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w jego posiadaniu lub które są dla niego przeznaczone. Inne informacje publiczne znajdujące się w  posiadaniu Inspektoratu w Krakowie – nie stanowiące informacji o środowisku,  podlegają udostępnianiu – na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

ZASADY I ZAKRES  UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU

Zakres informacji podlegających udostępnianiu między innymi:

 • decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty kar pieniężnych  za naruszanie wymagań ochrony środowiska z zakresu powietrza, hałasu, odpadów, odprowadzania ścieków, nadmiernego poboru wody,
 • wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
 •  inne informacje w postaci dokumentów, danych gromadzonych w szczególności w formie pisemnej, wizualnej, elektronicznej lub innej, dotyczące:

a) stanu elementów przyrodniczych środowiska i ich wzajemnego oddziaływania
b) zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska oraz  działań  wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko

Tryb udostępniania:

Informacje o środowisku i jego ochronie udostępnia się każdemu na pisemny wniosek, z zastrzeżeniem, że informacje nie wymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.
Forma udostępniania informacji

 •  ustnie,
 •  umożliwienie zapoznania się z posiadanymi dokumentami w siedzibie WIOŚ,
 •  możliwość kopiowania  dokumentów albo ich wydruk,
 •  wyszukanie i przygotowanie informacji wg wniosku.

Terminy na udostępnianie:

 • niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku – dokumenty o których dane zamieszczone są w publicznie dostępnych wykazach,
 •  bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku,
 •  w ciągu dwóch miesięcy  ze względu na stopień skomplikowania sprawy.

Opłaty:

 • wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie WIOŚ dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne,
 •  za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie  pobieramy opłatę w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty, wysokość stawek opłat określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12.11.2010 r. (Dz. U. Nr 215, poz.1415, z późn. zm.).

Wysokość opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub ich przesyłanie:

 • Opłata za wyszukiwanie informacji
  Opłata wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów. Opłata ta ulega zwiększeniu o 0,50 zł za każdy kolejny dokument, jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów.
 • Opłata za przekształcenie informacji polegające na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę.
 • Opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych
  * Opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie A4 (210 mm x 297 mm) wynosi 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej(opłata główna) lub 1,50 zł za stronę kopii kolorowej(opłata główna).
  * Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie A3 (297 mm x 420 mm) pobiera się opłatę główną pomnożoną przez współczynnik różnicujący 2.
 •  Opłata za udostępnianie informacji w formie elektronicznej
  *Pobiera się opłatę nie wyższą niż  1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD
  *Jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji na nośnikach innych pobiera się opłatę równą kosztowi zakupu nośnika.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie odbywa się w oparciu o wniosek, w którym wnioskodawca powinien określić zakres i formę udostępnienia informacji oraz sposób jej przekazania. W zależności od wybranego przez wnioskodawcę zakresu, formy i sposobu przekazania informacji o środowisku zostanie wyliczona opłata łączna. Informacja o wysokości opłaty łącznej zostanie przesłana do wnioskodawcy.

 

 

 

 Wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

 

 

Więcej informacji na temat sposobu przyjmowania i załatwiania spraw w WIOŚ w Krakowie oraz Delegaturach w Tarnowie i Nowym Sączu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej WIOŚ w Krakowie