WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA


1. Monitorowanie jakości wód rzek granicznych ze Słowacją

Podstawę prawną prowadzenia współpracy na wodach granicznych ze Słowacją stanowi Umowa pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Słowacką zawarta w Warszawie 14 maja 1997r. o gospodarowaniu na wodach granicznych. Współpraca z partnerem słowackim ma charakter roboczy – wspólne pobory próbek wody (według normy EU/ISO5667) w przekrojach granicznych oraz wspólne uzgodnienia wyników badań laboratoryjnych. Badania prowadzone są według wcześniej ustalonego harmonogramu zawierającego terminy wspólnych poborów próbek wody oraz zakres wskaźników jakości powierzchniowych wód granicznych i częstotliwość ich badań.
Badania jakości wód  granicznych prowadzone  są:

  • na Dunajcu w przekroju kontrolnym Czerwony Klasztor (163,8 km),
  • na Popradzie w przekrojach:  Leluchów (62,6 km), Piwniczna (23,9 km), wspólnie z Slovenskym Vodohospodarskym Podnikom s.p. O.Z. Povodie Bodrogu a Hornadu (Zlewnia Bodrogu i Hornadu) w Koszycach,
  • na Czarnej Orawie w przekroju kontrolnym: Jabłonka (5 km), wspólnie z Slovenskym Vodohospodarskym Podnikom s.p. O.Z. Povodie Vahu (Zlewnia Vahu) w Žilinie.

Monitoring polsko-słowackich wód granicznych prowadzony jest zgodny z Regulaminem Współpracy Grupy OPZ Wspólne pobory odbywają się raz w  miesiącu.  Wyniki badań laboratoryjnych, wspólnie ze stroną słowacką są uzgadniane w odstępach półrocznych. Uzgodnione wyniki badań stanowią podstawę do sporządzenia oceny rocznej stanu wód granicznych i zmian w nich zachodzących. Na podstawie uzyskanych wyników monitoringowych Grupa OPZ wykonuje klasyfikację, która obejmuje określenie: stanu lub potencjału ekologicznego (elementów biologicznych, elementów fizykochemicznych i chemicznych z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych) oraz stanu chemicznego wód.

Ocena stanowi materiał na naradę Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem – Grupa OPZ oraz na posiedzenia Polsko-Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych.

 

2. Wspólpraca w ramach grupy WFD

Od roku 2004 rozpoczęto wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej (Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r.). Celem zapewnienia koordynacji i kontroli zadań na wodach granicznych wynikających z zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej w lipcu 2004 r. została powołana Polsko-Słowacka Grupa Robocza do spraw realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej przy Polsko-Słowackiej Komisji do spraw Wód Granicznych – Grupa WFD. W pracach Grupy OPZ i Grupy WFD na zasadzie członkostwa uczestniczą pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie.


 

3. Współpraca z Europejską Agencją Ochrony Środowiska -EEA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, jako jednostka wykonująca pomiary, jest elementem struktury Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska – EIONET.

4. Uczestnictwo w programie AQUILA prowadzonym przez JRC, Ispra, Włochy

Sieć AQUILA koordynowana jest przez Laboratorium Referencyjne we Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej (Włochy). Głównymi celami sieci AQUILA jest organizowanie porównań międzylaboratoryjnych oraz interkalibracji, zapewnienie bieżącej informacji i konsultacji w zakresie nowych przepisów i procedur QA/QC opracowanych przez Komisje Techniczne i Grupy Robocze CEN i ISO, jak również wymiana doświadczeń pomiędzy Laboratoriami Krajowymi.

5. Współpraca z laboratorium centralnym Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego

Wymiana doświadczeń i wyników.

6. Interkalibracja standardów SO2, NO, NO2, CO, O3 we Wspólnym Centrum Badawczym Komisji Europejskiej (Włochy)

Wymiana doświadczeń i wyników.