Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z uiszczaniem kar

INFORMACJA DLA PODMIOTÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚRODOWISKA  

w sprawie wydawania przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie   

ZAŚWIADCZEŃ O WYWIĄZYWANIU SIĘ Z OBOWIĄZKU UISZCZANIA KAR PIENIĘŻNYCH ZA NARUSZENIE WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA  

Podmiot korzystający ze środowiska ubiegający się o zaświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania kar pieniężnych ma prawo zwrócić się do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o jego wydanie.  

Wymagane dokumenty:  

Zainteresowany składa wniosek o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania kar pieniężnych.  Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.  

Wzory dokumentów do pobrania (dokument w Wordzie):  

  1. do pobrania wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania kar pieniężnych  
  2. załącznik do wniosku (dot. gminy/powiatu: lista podległych jednostek organizacyjnych)  

Opłata skarbowa:  

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17,0 zł. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonać:  

  • gotówką w kasach Urzędu Miasta Krakowa lub w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa bez ponoszenia dodatkowych opłat,  
  • a także przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000  

Miejsce składania dokumentów:  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Plac Szczepański  5, 31-011 Kraków tel. (012) 4214952 lub

4226222 godziny pracy: poniedziałek – piątek 700 – 1500  

Termin załatwienia sprawy:  

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od daty wpływu wniosku.  

Karta informacyjna załatwianej sprawy dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej WIOŚ w Krakowie.