Składowisko odpadów w Kluczach – DZIAŁANIA WIOŚ

W dniu 19.06.2017 r. decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wstrzymano działalność firmy MARTEX w Kluczach. Firma MARTEX  jest odpowiedzialna za składowanie na tym terenie odpadów. Narastająca góra odpadów stała się poważnym problemem dla okolicznych mieszkańców, a jednocześnie wyzwaniem dla służb. Składowanie bowiem dużej ilości odpadów komunalnych stwarza zagrożenie dla środowiska i zdrowia mieszkańców. Szczególnie uciążliwe są odory oraz karaczany i gryzonie. Takie stanowisko wyraża Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olkuszu oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.

Prowadzone kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie wykazują, że firma MARTEX nie usuwa odpadów z miejsca ich dotychczasowego składowania, pomimo, iż decyzją Starosty Olkuskiego z dnia 20.06.2017 r. nakazano natychmiastowe usunięcie zebranych odpadów z terenów ich składowania.

Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Ryszard Listwan na spotkaniu w Kluczach w dniu 09.09.2017 r. poinformował, iż skutecznym rozwiązaniem problemu nielegalnego składowania odpadów zainteresowany jest Wojewoda Małopolski. Podkreślił, iż zawnioskuje o zorganizowanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim roboczego spotkania w celu omówienia z właściwymi w tej sprawie służbami, możliwości usunięcia w trybie wykonania zastępczego, odpadów składowanych na terenie firmy MARTEX w Kluczach. Poinformował również, iż 5 lipca 2017 r. inspektorzy WIOŚ pobrali próbki do badań laboratoryjnych wód Przemszy. Wyniki nie wykazały  negatywnego wpływu otoczenia na jakość wód powierzchniowych, co nie wyklucza potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska spowodowane coraz dłuższym okresem składowania dużej ilości rozkładających się odpadów.

Ryszard Listwan stwierdził także,  że przypadek jaki ma miejsce w Kluczach nie jest odosobniony. W całym kraju niektóre podmioty zajmujące się gospodarką odpadami wykorzystują luki prawne wprowadzając karygodne praktyki. Wykorzystują możliwości prawne przedłużania procedur egzekucyjnych, co prowadzi do wykonania zastępczego na koszt samorządów.
Z tego też względu Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zobowiązał się przedłożyć Wojewodzie Małopolskiemu propozycje zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami. Trwają w tej sprawie konsultacje z samorządami.