Szkolenie z obsługi bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce

Program ochrony powietrza (POP) dla województwa małopolskiego nakłada na gminy obowiązek przygotowania i bieżącej aktualizacji bazy inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy uwzględniającej m.in. źródła, których wymiana została dofinansowana.

W dniach od 12 do 15 grudnia br. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeprowadził szkolenie warsztatowe dla pracowników gmin z obsługi bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków w Małopolsce. Szkolenie objęło część teoretyczną oraz praktyczną. Celem szkolenia było usprawnienie obowiązującej sprawozdawczości, uzyskanie prawidłowych i reprezentatywnych danych przekazywanych przez gminy w celu bieżącego monitorowania stanu realizacji działań naprawczych. W szkoleniu udział wzięło 119 gmin z terenu Małopolski oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W trakcie szkolenia przedstawiono gminom wskaźniki emisji stosowane na potrzeby oszacowania efektu ekologicznego. Ponadto, uczestnicy szkolenia poinformowani zostali o sposobie prowadzenia kontroli przez WIOŚ w Krakowie w 2018 roku w zakresie realizacji Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego (załącznik)

 

Załącznik do pobrania: