Stacja WIOŚ w Suchej Beskidzkiej

Po ponad dwóch latach do Suchej Beskidzkiej powróciła stacja pomiarów jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Stacja mierzy metodami referencyjnymi stężenia pyłu zawieszonego PM10 i benzoαpirenu. Ponadto prezentuje na bieżąco stężenia pyłu PM10 w trybie online  ukazujące się na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie: http://monitoring.krakow.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne

Stacja jest reprezentatywną stacją automatycznego monitoringu powietrza, dla celów wprowadzania stopni zagrożenia na obszarze 5 (Małopolska Południowo-Zachodnia)  obejmującego powiaty: myślenicki, suski i wadowicki. Obowiązek wprowadzania w gminach na obszarach tych powiatów, stopni zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza, w oparciu o pomiary z tej  stacji, wprowadza program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego przyjęty uchwałą sejmiku województwa 23 stycznia 2017 roku. Są to działania krótkoterminowe, które należy wdrażać w sytuacjach wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych zanieczyszczeń w powietrzu, a ich celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń oraz ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie będzie nadzorował sposób reagowania przez gminy na zdarzenia ekstremalne (II i III stopień zagrożenia) w ramach działań krótkoterminowych w sezonach grzewczych 2016/2017 i 2017/2018. Chodzi o realizację zadań zgodną z programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. W szczególności kontrolowane będzie, czy gminy niezwłocznie umieszczały na swoich stronach internetowych informacje o przekroczeniach II i III poziomu zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w swojej strefie (po komunikatach z Centrum Zarządzania Kryzysowego) i jakie podejmowały w tym zakresie działania.

W sezonie 2017/2018 gminy powinny zintensyfikować kontrole zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Poniżej zamieszczamy średniomiesięczne stężenia pyłu PM10 zmierzone w grudniu 2017 r. w województwie małopolskim. Wykres wskazuje, iż powietrze w Nowym Targu i w Suchej Beskidzkiej jest bardziej zanieczyszczone niż w Tarnowie, Krakowie i w Nowym Sączu.

Wykres