26 narada Polsko–Słowackiej Grupy do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem przy Polsko–Słowackiej Komisji do spraw wód granicznych

W dniach 16–20 kwietnia 2018 roku w miejscowości Rzyki/k. Andrychowa odbyła się 26 narada Polsko–Słowackiej Grupy do spraw ochrony wód granicznych przed zanieczyszczeniem przy Polsko–Słowackiej Komisji do spraw wód granicznych (Grupa OPZ).

Polskiej części Grupy OPZ przewodniczył Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, w naradzie uczestniczyli przedstawiciele WIOŚ w Krakowie oraz przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego- Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział Karpacki w Krakowie.

Przedmiotem narady było:

– ujednolicenie wyników monitoringu i sporządzenie rocznego sprawozdania o stanie i jakości wód granicznych badanych w roku 2017;

– wymiana informacji o inwestycjach i przedsięwzięciach zrealizowanych w 2017r., przez obie strony które mogą mieć wpływ na stan i jakość wód granicznych;

– realizacja zadań wynikających z XVII posiedzenia Polsko-Słowackiej Komisji do spraw wód granicznych;

– wymiana informacja o wystąpieniu poważnej awarii/nadzwyczajnych zagrożeń na wodach granicznych w 2017r;

– propozycja monitoringu granicznych wód powierzchniowych na 2019r.;

– wymiana informacji dotyczących monitoringu wód podziemnych w strefie nadgranicznej;

– sporządzenie sprawozdania z działalności Grupy OPZ, planu pracy Grupy OPZ oraz materiałów dla Komisji.