informacja

Uwaga na porzucone odpady ! Ostrzeżenie dla właścicieli nieruchomości

W związku z pojawieniem się informacji dotyczących powstawania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowych miejsc nielegalnego magazynowania odpadów oraz nielegalnych transportów odpadów, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na możliwość powstawania nielegalnych miejsc magazynowania odpadów.

Na terenie kraju cały czas wzrasta liczba zatrzymanych nielegalnych transportów odpadów, których miejscem przeznaczenia są nielegalne miejsca magazynowania tych odpadów.

Nakłaniam do inicjatyw zwiększających zainteresowanie lokalnych społeczności problemem nielegalnych transportów odpadów oraz ich magazynowania.

Proszę o regularne sprawdzanie miejsc opuszczonych, niezamieszkałych, w szczególności o dużej powierzchni, które mogą stać się miejscem porzucenia odpadów.

O dostrzeżonych nieprawidłowościach proszę sygnalizować właściwe miejscowo organy samorządowe, tj. Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast.

Przestrzegam właścicieli budynków i posesji przed zagrożeniem, jakie niesie za sobą porzucenie odpadów na terenie będącym ich własnością. Gdy sprawca porzucenia odpadów nie zostanie zidentyfikowany, bądź też jest niewypłacalny, zgodnie z obowiązującym prawem koszt utylizacji tych odpadów będzie spoczywał na właścicielu terenu, a to może przekraczać jego możliwości finansowe. W takich sytuacjach pozostałe koszty ponosi gmina.

Opisane powyżej działania prewencyjne poprawią skuteczność walki z przestępczością związaną z nieprawidłowym gospodarowaniem odpadami, ale również zabezpieczą interesy gmin i miast oraz ich mieszkańców.