Rzeka Kozi Bród z widocznym białym zabarwieniem

Zanieczyszczenie rzeki Kozi Bród mieszaniną podsadzkową w Trzebini

Informacja o zanieczyszczeniu rzeki Kozi Bród w Trzebini mieszaniną podsadzkową (popiół, cement, woda) była przedmiotem interwencji inspektorów WIOŚ w terenie w dniu 19 czerwca. Mieszanina podsadzkowa to substancja służąca do wypełniania pustek w górotworze w lesie przy osiedlu Gaj w Trzebini.

Na dnie koryta i bokach cieku wodnego Kozi Bród, wyłożonego betonowymi płytami, w rejonie ul. Jana Pawła II w Trzebini osadziła się substancja zanieczyszczająca o barwie szaro-białej. Woda w korycie była bezbarwna, przejrzysta, bez zapachu. Powyżej miejsca zanieczyszczenia, w korycie rzeki, inspektorzy nie stwierdzili obecności substancji zanieczyszczającej. Woda była przejrzysta i bezbarwna.

Następnie inspektorzy WIOŚ dokonali oględzin cieku na odcinku poniżej miejsca wprowadzenia substancji zanieczyszczającej. Tutaj woda miała zabarwienie szaro-białe, a na dnie stwierdzono znaczne ilości zalegającej substancji barwy biało-szarej.

W trakcie prowadzonych czynności terenowych pracownicy CLB GIOŚ Odział w Krakowie     pobrali próbki wody powierzchniowej z rzeki Kozi Bród powyżej i poniżej miejsca zanieczyszczenia. Zlecono badania próbek w zakresie następujących wskaźników: temperatura, pH, tlen rozpuszczony, przewodność elektrolityczna, zawiesiny ogólne, identyfikacja IR, metale ciężkie.

Dodatkowo inspektorzy WIOŚ w Krakowie pobrali próbkę rozlanej mieszaniny podsadzkowej oraz próbkę gleby, która nie została zanieczyszczona materiałem podsadzkowym. Inspektorzy WIOŚ pobrali również próbki wody z rzeki w miejscu widocznego zanieczyszczenia.

Badania terenowe wykonane na miejscu zdarzenia przez pracowników CLB GIOS Odział
w Krakowie w dniu 19 czerwca 2023 r. w zakresie ph, temperatury, przewodności elektrolitycznej, tlenu nie wykazały wartości ponadnormatywnych.

Sprawca zdarzenia został ustalony.

W rejonie miejsca zdarzenia, w dniu 19 czerwca prowadzono prace podsadzkowe w lesie przy osiedlu Gaj w Trzebini przez firmę „GEO-INDUSTRIAL” S.A. Spółka Akcyjna, ul. Kopalniana 14, 41-208 Sosnowiec. Do zdarzenia doszło, w momencie rozszczelnienia głowicy, przy pomocy której wtłaczana była mieszanina podsadzkowa do górotworu. W wyniku tego zdarzenia mieszanina spłynęła grawitacyjnie po powierzchni terenu w stronę rzeki.

Dokumentacja fotograficzna z dnia 19.06.2023 r.

  1. Miejsce prowadzonych prac podsadzkowych

Zdj. nr 1

  1. Teren w rejonie prowadzonych prac podsadzkowych

Zdj. nr 2

Zdj. nr 3

  1. Rzeka Kozi Bród poniżej miejsca wprowadzenia zanieczyszczenia

Zdj. nr 4

Zdj. nr 5

  1. Rzeka Kozi Bród powyżej miejsca wprowadzenia zanieczyszczenia

Zdj. nr 6

  1. Rzeka Kozi Bród w rejonie ul. Jana Pawła II 24A w Trzebini

Zdj. nr 7

Zdj. nr 8

  1. Rzeka Kozi Bród w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Trzebini

Zdj. nr 9

Zdj. nr 10

  1. Rzeka Kozi Bród w rejonie ul. Partyzantów w Trzebini

Zdj. nr 11