24 lipca odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie spotkanie w sprawie jakości pomiarów w strefie przemysłowej Skawiny w okresie czerwiec – lipiec 2019r.

24 lipca odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie spotkanie z udziałem dostawcy urządzenia pomiarowego umieszczonego na terenie byłej Huty Aluminium w sprawie jakości pomiarów w strefie przemysłowej Skawiny w okresie czerwiec – lipiec 2019r.

 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Gminy Skawina, Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie.

 

W trakcie spotkania potwierdzono, że:

1.Dostarczone urządzenie pomiarowe zostało usytuowane w miejscu niereprezentatywnym dla obszaru miasta, w którym się znajdowało – inne regulacje prawne obowiązują dla obszarów przemysłowych, inne natomiast dla obszarów tła miejskiego. Urządzenie w znacznym stopniu reagowało na niezorganizowaną emisję z pobliskich zakładów przemysłowych.

Dostawca potwierdził, że urządzenie nie zostało odpowiednio skalibrowane, nie miało poprawnie ustawionego wskazania punktu „zero” i miało tendencje, przy rosnących stężeniach, do zawieszania się, aż do czasu programowego zresetowania, które następowało raz na 24 godziny. Biorąc pod uwagę powyższe nie można stwierdzić, że obserwowane odczyty były na tyle wiarygodne, by na ich podstawie można było mówić o przekroczeniu poziomów dopuszczalnych czy poziomów odniesienia.

 

2.Gmina Skawina zakupiła kolejne trzy urządzenia tego typu, które zlokalizowane zostaną w oparciu o zasady obowiązujące w sieciach monitoringu jakości powietrza.

 

3.W dalszym ciągu Centralne Laboratorium Badawcze monitoruje w obszarze byłej Huty Aluminium w Skawinie stężenia jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i formaldehydu, nie stwierdzając przekroczeń poziomów dopuszczalnych czy poziomów odniesienia. Na polecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w najbliższych dniach zainstalowane zostaną dodatkowe urządzenia pomiarowe mające możliwość zidentyfikowania szerszej grupy lotnych związków organicznych, które mogą się pojawiać na tym obszarze. Badania przeprowadzone zostaną ponadto w stałym punkcie wykonywania monitoringu jakości powietrza na terenie miasta Skawina, które znajduje się w rejonie os. Ogrody. Wyniki badań zostaną udostępnione również Radzie Naukowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Skawina celem wypracowania wspólnego stanowiska.

 

4.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi kontrole w 4 zakładach funkcjonujących na terenie byłej Huty Aluminium w Skawinie. W stosunku do 2 podmiotów gospodarczych prowadzone jest postępowanie administracyjne.

 

5.We wrześniu tego roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska rozpocznie w Krakowie i Skawinie analizę ilościową śladowych zanieczyszczeń powietrza techniką SIFT-MS. Technika ta pozwoli na szybką identyfikację związków w rejonach źródeł emisji. Głównym celem wprowadzania nowatorskich technik pomiarowych jest szybsza identyfikacja źródeł emisji odorów.

 

O dalszych wspólnych działaniach: WIOŚ w Krakowie, GIOŚ i Gminy Skawina będziemy informować na bieżąco.