Niskie stężenia lotnych związków organicznych w Skawinie

Prezentujemy wyniki rozszerzonego zakresu pomiarów lotnych związków organicznych w Skawinie

Na niżej zamieszczonych wykresach pokazane zostały stężenia BTEX (benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenów)  z badań powietrza, prowadzonych metodą ciągłą na stacji Ogrody oraz ze stacji mobilnej w strefie przemysłowej przy ulicy Piłsudskiego.

 

Wyniki badań pochodzące z terenu strefy przemysłowej w Skawinie (okolice ul. Piłsudskiego), stosowanych w przemyśle związków LZO.

 

** – w tych dniach próbki na badanie formaldehydu pobierano w stacji OGRODY

Kolorem zielonym zaznaczono wartości poniżej granicy oznaczalności metody

Wyniki badań pochodzące ze stacji Ogrody w Skawinie, stosowanych w przemyśle związków LZO.

Uzyskane wyniki badan wskazują na bardzo niskie poziomy analizowanych związków LZO w powietrzu atmosferycznym.

Badania prowadzi Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska