Porozumienia o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie a Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska podpisane

Podpisane wczoraj Porozumienie obejmuje współdziałanie w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciw środowisku.

 

28 września br.,w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie, nadinsp. Michałem Ledzionem, a  p.o. Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, panią Barbarą Żuk.

Porozumienie ma zapewnić sprawne i skuteczne współdziałanie w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń przeciwko środowisku.

Współpraca ma polegać m.in. na przeprowadzaniu wspólnych działań oraz wymianie informacji w zakresie naruszeń prawa z obszaru ochrony środowiska. Strony porozumienia zobowiązały się również do organizacji wspólnych szkoleń  mających  na celu pogłębienie wiedzy oraz podniesienie  skuteczności działań prewencyjnych i wykrywczych.

 

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na ręce komendanta wojewódzkiego złożyła podziękowania za chęć ścisłej współpracy przy ściganiu wszelkiego rodzaju przestępczego niszczenia środowiska. Wyraziła nadzieję na pomoc małopolskich policjantów w zakresie zwalczania przedmiotowych przestępstw, w szczególności dot. nielegalnego transportu i składowania odpadów. 

 

Komendant wojewódzki podkreślił, że owocna współpraca pomiędzy instytucjami od lat jest na wysokim poziomie, ale obecne wyzwania w postaci m.in. zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się tego typu przestępstwami  wymagają kontynuowania wspólnych działań.

W spotkaniu wzięli również udział z-ca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Ryszard Listwan, Naczelnik Wydziału Inspekcji Radosław Janecki oraz jego zastępca Michał Mierniczak,  Naczelnik Wydziału  do walki z  Przestępczością  Gospodarczą KWP w Krakowie  podinsp. Piotr Szostak, ekspert Zespołu Prasowego KWP w Krakowie podinsp.  Katarzyna Cisło, zastępca naczelnika Wydziału Prezydialnego podinsp. Katarzyna Padło.

Komendant podpisujący porozumienieMWIOŚ i Komendant policji podpisujący porozumienie Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podpisujący porozumienie Uścisk dłoni pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie a Małopolskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska Wspólne zdjęcie z MWIOŚ i Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie