informacja

Raport z działań z inspekcji z dnia 23 sierpnia

Monitoring rzeki Breń

Inspektorzy WIOŚ Kraków – Delegatura w Tarnowie oraz pracownicy CLB GIOŚ – Oddział w Krakowie Pracownia Terenowa w Tarnowie roku przeprowadzili monitoring wód powierzchniowych rzeki Breń (Breńka), tj. badania terenowe (pH, przewodność, tlen i temperatura). Łącznie pobrano 6 próbek wód płynących. Badania połączono z obserwacją cieku pod kątem stanu wody oraz występowania śniętych ryb. Nie zaobserwowano, aby w wody rzeki Breń były widocznie zanieczyszczone. Zmętnienie wód spowodowane było obfitymi opadami deszczu w nocy z dnia 22/23.08.2022 roku. Na całym badanym odcinku nie występowały śnięte ryby. Obserwacja cieku, a szczególnie na wysokości jazu w m. Swarzów wykazała obecność ryb żywych nie wykazujących cech zatrucia (ryby nie dziubkowały, nie pływały na boku).

Do wód powierzchniowych rzeki Breń odprowadzane są wody opadowe z terenu Dąbrowy Tarnowskiej oraz wody opadowe z drogi krajowej i dróg powiatowych.

 

Działania na zbiorniku Rożnowskim

Delegatura w Nowym Sączu prowadziła działania na zbiorniku Rożnowskim polegające na opłynięciu zbiornika wraz z funkcjonariuszami Policji i dokonaniu pomiarów terenowych. Łącznie pomiary i obserwacje dokonano w

12 punktach zlokalizowanych w rejonie potencjalnie najbardziej zagrożonym zanieczyszczeniem (tj. rejony wylotów oczyszczalni, rejony w których z wody korzysta duża liczba wypoczywających, etc). Wyniki pomiarów terenowych nie wykazują wartości odbiegających od normy we

wskaźnikach: przewodność (najwyższa zmierzona wartość wyniosła 278,6 uS/cm), tlen rozpuszczony (najwyższa zmierzona wartość wyniosła 7,4 mgO2/l, a najniższa 4,6 mgO2/l) oraz odczyn pH (wartości w granicach 8,3-8,6). Najwyższa zmierzona temperatura wody wyniosła 26 st.C. Nie stwierdzono śniętych ryb. W związku ze zgłoszeniem Polskich Wód dotyczących stwierdzonego w rejonie oczyszczalni ścieków w Uściu Gorlickim zanieczyszczenia wylotu rowu ziemnego, którym ścieki z oczyszczalni są odprowadzane do wód zbiornika Klimkówka, jak również zgłoszenia mailowego dot. zanieczyszczania wód zbiornika Klimkówka prowadzone są działania WIOŚ we wskazanym terenie. Inspektor WIOŚ wraz z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach dokonuje opłynięcia zbiornika łódką wraz z wykonaniem pomiarów terenowych.

Dodatkowo wykonywany jest oblot zbiornika.  Działania są w toku.