informacja

Zgłoszenie zanieczyszczenia rzeki Raby

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie informuje, że w dniu przyjęcia zgłoszenia tj. 29 lipca br. podjęto czynności terenowe z poborem próbki wody do badań. Wyniki badań wskazują na dość wysoką zawartość zawiesiny ogólnej poniżej zapory tj. 27,1 mg/l. Rzeki drugiej klasy charakteryzują się stężeniem zawiesiny ogólnej równym lub niższym 9,1 mg/l, a oczyszczone ścieki nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnej 35 mg/l.

W dniu 30 lipca br. zwrócono się do użytkownika obiektu Zapory w Dobczycach – Wód Polskich o informacje w powyższej sprawie.

Przeprowadzone wstępne czynności wyjaśniające wskazują, że prawdopodobną przyczyną zanieczyszczenia rzeki Raby są przecieki wody (nieszczelność) upustów dennych zapory. W związku z powyższym Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zwrócił się do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o kontrolę stanu technicznego obiektu budowlanego zapory w Dobczycach ze szczególnym uwzględnieniem sprawności upustów dennych.

W dniu 12.08.2022 r. prowadzono dalsze czynności kontrolne, pobrano próbki wody do analizy jak również osad denny.