Notatka podpisana

31 narada Polsko-Słowackiej Grupy OPZ

W dniach 24-27 kwietnia 2023 roku w Koszycach (na terytorium Słowacji) odbyła się 31 narada Polsko-Słowackiej Grupy OPZ. Stronie polskiej przewodniczyła Ewa Gondek. Narada przebiegła zgodnie z uzgodnionym planem. Ponadto mając na uwadze szczególną ochronę wód granicznych  zrealizowano i omówiono wnioski przesłane do strony słowackiej dotyczące działań w ramach posiadanych kompetencji w celu zweryfikowania zanieczyszczenia cieków granicznych: Dunajca, Kacwinianki i  Popradu. Na uwagę zasługuje, ze strona słowacka zrealizowała wnioskowane przez stronę polską kontrole, zweryfikowała potencjalne punktowe źródła zanieczyszczeń oraz wykonała monitoring badawczy na granicznym cieku (Kacwinianka). Wyniki monitoringu nie potwierdziły występowania zanieczyszczeń  oraz obniżenia jakości wody. Z narady została sporządzona notatka oraz zostały przygotowane materiały dla Polsko – Słowackiej Komisji ds. Wód Granicznych.

Polsko-Słowacka Grupa OPZ działa w oparciu o Umowę zawartą między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o gospodarce wodnej na wodach granicznych, która została sporządzona w Warszawie dnia 14 maja 1997 r.

Podpisanie notatki protokolarnej

Podpisanie notatki protokolarnej