Inspektor WIOŚ sprawdzający ładunek na naczepie. Widoczne paczki makulatury i folii

Działania inspektorów WIOŚ w ramach akcji „Nielegalne Odpady 2023”

Kolejne akcje kontrolne transportów odpadów przeprowadzane przez inspektorów Grupy Interwencyjno-Wyjazdowej WIOŚ w Krakowie  na terenie Małopolski. W działaniach biorą również udział funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

W marcu br. Grupa Interwencyjno-Wyjazdowa WIOŚ przeprowadziła kolejne kontrole w różnych miejscach na terenie województwa małopolskiego. Podczas kontroli sprawdzano zgodność transportu ze szczegółowymi przepisami w zakresie transportu odpadów. W ramach przeprowadzonych prewencyjnych działań skontrolowano łącznie 25 transportów.

Skontrolowane transporty odpadów były realizowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Inspektorzy WIOŚ przypominają, że każdy transport odpadów winien być oznaczony tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokość, na której umieszcza się napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami koloru czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm.

Od powyższej zasady przewidziany jest wyjątek zgodnie z którym jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy o ww. wymiarach dopuszcza się zmniejszenie wymiaru tablicy do minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości oraz wysokości napisu „ODPADY” do minimum 80 mm i szerokości linii do minimum 12 mm.

Jednocześnie, w przypadku realizacji transgranicznego transportu odpadów zamiast ww. oznakowania dopuszcza się oznakowanie środków transportu tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości, na której umieszcza się wielką literę „A” koloru czarnego o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii minimum 20 mm.

Takie oznaczenie umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni.

Transport odpadów realizowany niezgodnie z wymaganiami w powyższym zakresie podlega pod sankcję w postaci administracyjnej kary pieniężnej wynoszącej od 1 000 do 1 000 000 zł – o której mowa w art. 194 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)

Kontrole transportów odpadów w różnych lokalizacjach na terenie województwa małopolskiego będą kontynuowane w 2023 roku.